AKTUALNOŚCI

Gdańsk prezentuje plan dla nadmorskiej części Brzeźna

Biuro Rozwoju Gdańska zaprezentowało miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nadmorskiego terenu Brzeźna, w rejonie mola. Pojawić będą mogły się tam obiekty usługowe.

W projekcie planu miejscowego tereny inwestycyjne przeznaczono na funkcje usługowe związane z położeniem nadmorskim. Przewidywane są usługi turystyki, rekreacji, sportu, zdrowia, kultury, gastronomii i handlu w lokalach do 100 m2 powierzchni użytkowej, o wysokości do 19 m. Maksymalną powierzchnię zabudowy ustalono na 20%, zaś procent powierzchni biologicznie czynnej na 70%. Teren jest dziś niezainwestowany, częściowo porośnięty zielenią.

Układ urbanistyczny przyszłej zabudowy kształtowany jest poprzez ustalenie linii zabudowy, ograniczenie rzutu budynków, stopniowanie wysokości zabudowy oraz ustalenie pierzei eksponowanych wraz z frontami usługowymi wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Nowa zabudowa, która powstanie na obszarze objętym granicami planu, ma szansę rozwinąć potencjał Brzeźna w stronę zachodnią.

Wyłożony do wglądu plan dla Brzeźna | fot. gdansk.pl

Plan wyłożony jest do końca stycznia. Uwagi do planu wnieść można do 14 lutego na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: [email protected].

Razem z planem dla Brzeźna prezentowane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Aniołki (rejon ulicy Dantyszka i Dębowej) oraz dzielnicy Chełm.