AKTUALNOŚCI

Trójmiasto: Przyjęto plan zagospodarowania metropolii

W dniu 29 grudnia Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego OMG-G-S.

Dokument ten jest częścią Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030. Jest to pierwszy tego typu dokument w kraju. Dotyczy ponad 50 gmin i powiatów na obszarze metropolitalnym, dla których wyznacza ramy rozwoju przestrzennego na najbliższe lata.

Porozumienie w sprawie współpracy przy sporządzaniu dokumentu podjęto w połowie 2015 roku, zaś wiosną tego roku informowaliśmy o przyjęciu projektu przez Zarząd Województwa i przekazaniu go mieszkańcom w celu konsultacji.

Przyjęcie PZP OMG-G-S jest jednym z rezultatów projektu pt. „INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), w ramach Programu Regionalnego EOG.

Procedura planistyczna w polskich miastach