Gorzów Wlkp.: projekt zmiany studium wyłożony do publicznego wglądu

Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego mogą zapoznać się z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana dokumentu dotyczy rejonu ul. Mironickiej w północno zachodniej części miasta, w obrębie 15, obszar ten graniczy z gminami Lubiszyn oraz Kłodawa. Procedura została zainicjowana uchwałą XXXIII/396/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2016 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu rozpoczęło się 29 grudnia 2017 r., trwać będzie do 22 stycznia 2018 r. Z projektem studium zapoznać można się w internecie oraz w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7 w godzinach urzędowania. Uwagi do dokumentu można składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., za pomocą poczty elektronicznej na adres: wua[at]um.gorzow.pl, ustnie do protokołu lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do 16 lutego 2018 r. Dyskusja publiczna miała miejsce jeszcze w grudniu ubiegłego roku.

tekst projektu | rysunek projektu | ogłoszenie o wyłożeniu | uchwała intencyjna

W obowiązującym studium na omawianym terenie wskazany jest szczególny rozwój usług z zakresu sportu, turystyki oraz rekreacji. Projekt zakłada znaczne okrojenie ww. funkcji na rzecz “rozwoju funkcji produkcyjnej, składowej, magazynowej jako wiodących z uzupełnieniem o funkcję badawczo-rozwojową i edukacyjną oraz z zachowaniem ciągu zieleni”.

Całość obszaru zmiany studium objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „po lewej i prawej stronie ul. Mironickiej”, który obowiązuje od 2008 r. Przystąpiono już do zmiany tego planu, która ma na celu jak najszybsze dostosowanie do zapisów powstającego studium.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gorzowa Wlkp. obowiązuje od 2003 roku. Od tego czasu wprowadzono 4 zmiany. Procedowana jest już kolejna, dotycząca rejonu ul. Koniawskiej i ul. Małorolnych.

Procedura planistyczna w polskich miastach