AKTUALNOŚCI

Sejm przyjął projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

Sejm przyjął projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Nowa ustawa wprowadza ułatwienia proceduralne usprawniające budowę portów zewnętrznych, czyli powstających w wyniku zalądowienia obszarów morskich, w Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu.

Przygotowana specustawa portowa zawiera rozwiązania przyspieszające budowę portów zewnętrznych, w tym ułatwienia w nabywaniu nieruchomości pod inwestycje dotyczące budowy portów zewnętrznych. Projekt zawiera również przepisy szczegółowo regulujące kwestie odszkodowań za wywłaszczone grunty (przede wszystkim wskazuje sposób ustalania odszkodowania z tytułu utraty praw do nieruchomości) oraz odszkodowań za ograniczenie praw do nieruchomości.

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, na wniosek inwestora – podmiotu zarządzającego portem morskim lub dyrektora urzędu morskiego, wydawać będzie wojewoda pomorski lub zachodniopomorski. Na wydanie tej decyzji wojewoda będzie miał miesiąc. Decyzja lokalizacyjna będzie podstawą do wydania przez wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu lub zarządu w odniesieniu do gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (z wyłączeniem nieruchomości położonych na terenie parków narodowych, rezerwatów przyrody lub obszarów Natura 2000). Łatwiej będzie można też uzyskać inne decyzje np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego.

Na czas procedury, zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lubdecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie wydaje się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub lotniczej a także decyzji o pozwoleniu na budowę. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego będzie miała skutek decyzji wywłaszczeniowej. Podmiot zarządzający portem morskim nabędzie prawo użytkowania wieczystego wywłaszczonych nieruchomości wraz z prawem własności budynków, urządzeń i lokali na nich się znajdujących. Ustawa gwarantuje także ułatwienia w zajmowaniu terenów wód płynących, dróg publicznych bądź terenów kolejowych na czas realizacji inwestycji.

Jeśli będzie konieczne wydanie zgody wodnoprawnej, to ma ona być wydana przez PGW Wody Polskie w okresie nie dłuższym niż 30 dni. Jeśli chodzi o termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, to właściwy organ będzie miał na to 90 dni. W projekcie określono również kompetencje wojewody dotyczące usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzja lokalizacyjną. Wycinka drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcie będzie zadaniem Lasów Państwowych, ale koszty z tym związane będzie ponosił inwestor.

Port Centralny w Gdańsku zakłada budowę na północny-wschód od półwyspu Westerplatte około 19 km nabrzeży eksploatacyjnych oraz 8,5 km falochronów. Budowa Portu Zewnętrzenego w Gdyni zaoferuje możliwość przyjmowania statków do 490 metrów, o zanurzeniu do 16 metrów. Na zewnętrznym pirsie znajdować ma się również Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu.

Projektem ustawy zajmą się w przyszły piątek senatorowie podczas 85. posiedzenia.