Łódź: konkurs architektoniczno-urbanistyczny „Zielony Rynek”

Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. „Zielony Rynek”. Organizatorem konkursu jest Biuro Architekta Miasta. Partnerem Konkursu jest Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. 

Plakat konkursu „Zielony Rynek”

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny pn. „Zielony Rynek” realizowany jest w ramach Programu „Zielone Polesie”. Program ten ma na celu poprawę jakości życia, zamieszkania i korzystania z obszaru dzielnicy Polesie, zachowanie i wzmocnienie jej historycznej tożsamości, a także jej szeroko pojętą aktywizację postrzeganą w kontekście całego historycznego centrum Łodzi.

Podstawowym celem ogłoszonego Konkursu jest wypracowanie optymalnego modelu odzyskania przestrzeni placu jako kluczowej przestrzeni publicznej, będącej miejscem wypoczynku, rekreacji i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Polesia. Od Uczestników Konkursu oczekuje się wypracowania rozwiązań przestrzennych, architektonicznych oraz przedstawienia propozycji związanych z funkcjonowaniem obszaru, w tym sugerowanych uzupełnień funkcjonalnych.

Prace konkursowe mają być autorskim rozwinięciem założeń określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (rysunek). Obszar opracowania obejmuje tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako: 25.1.PP – plac Barlickiego, 25.3.U – obszar przeznaczony pod nową halę targową i funkcję uzupełniającą wraz z parkingiem i terenem rekreacyjnym, 25.2.U – istniejąca hala targowa; drogi publiczne: 6.KDD, 2cKDD+T na odcinku od ul. S. Żeromskiego do ul. Gdańskiej, 1b.KDL na odcinku od ul. Zielonej do ul. 6-ego Sierpnia. Mapę terenu z zaznaczoną granicą opracowania zawiera załącznik Nr 5 do Regulaminu Konkursu.

Łódź zakres konkursu „Zielony Rynek”

Zakres przestrzenny konkursu „Zielony Rynek”

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, osoby prawne lub zespoły autorskie składające się z osób fizycznych, posługujące się przynajmniej jedną osobą posiadającą takie uprawnienia. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne o łącznej puli 140 tys. zł. Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 23.10.2019 r. Pełen harmonogram konkursu:

16.08.2019 r. – ostateczny termin nadsyłania pytań do Organizatora (na adres: [email protected]);
30.08.2019 r. – udzielenie odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych Konkursem;
23.10.2019 r. do godz. 19:00 – składanie prac konkursowych;
06.11.2019 r. – zakończenie prac Sądu Konkursowego, ogłoszenie wyników Konkursu, dyskusja pokonkursowa i wystawa pokonkursowa;
06.11.2019 r. – 17.11.2019 r. – wystawa pokonkursowa