AKTUALNOŚCI

Konkurs na dofinansowanie projektów zakładających podniesienie kompetencji pracowników zajmujących się planowaniem przestrzennym

W drugim tygodniu listopada trwać będzie nabór wniosków o dofinansowanie w  konkursie wznowionym przez Ministerstwo Rozwoju. 

Od 6 do 13 listopada br. będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie w  konkursie wznowionym przez Ministerstwo Rozwoju w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów zakładających podniesienie kompetencji łącznie co najmniej 1 600 pracowników administracji publicznej zajmujących się planowaniem przestrzennym w zakresie analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych. Przedmiotem szkoleń będzie zastosowanie technologii informacyjnych niezbędnych do wdrażania i prowadzenia infrastruktury informacji przestrzennej  w jednostkach administracji publicznej, oraz w zakresie użytkowania komponentów infrastruktury informacji przestrzennej i współdziałania organów administracji zaangażowanych w procesy planowania przestrzennego, inwestycji i budownictwa.  Szkolenia będą uwzględniały tę tematykę w kontekście użytkowania danych  oraz tworzenia i użytkowania danych przestrzennych (szkolenie specjalistyczne).

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, urzędy administracji geodezyjno-kartograficznej oraz urzędy wojewódzkie.

Więcej informacji