AKTUALNOŚCI

Jakie Stare Świdry? – wizja A2P2 dla Warszawy

Projekt „Osiedla Warszawy” to trójstronny dialog pomiędzy miastem, prywatnymi inwestorami oraz stroną społeczną (mieszkańcy, organizacje pozarządowe), który zaczął się w 2018 roku. Dotyczy obszarów, które mają potencjał rozwojowy w mieście i dobre połączenia komunikacyjne z centrum. Poznaliśmy wizję dla jednego z terenów.

(lista obszarów - link zewnętrzny)
Osiedla Warszawy - lokalizacje

Osiedla Warszawy – lokalizacje

Pilotaż programu obejmował dwa obszary – Port Żerański i Żerań FSO. Kolejnymi terenami, dla których w tym roku odbyły się konsultacje oraz warsztaty są położone również na prawym brzegu Wisły – Stare Świdry (Białołęka) oraz rejon ulicy Szwedzkiej (Praga Północ).

Pracownia A2P2 przedstawiła wizję dla terenów wspomnianych Starych Świdrów na Białołęce, położonym między Mostem Marii Skłodowskiej-Curie a ul. Myśliborską. Celem projektu było wypracowanie w procesie projektowo-konsultacyjnym wizji przekształcenia terenu obejmującego m.in. dawną fabrykę prefabrykatów oraz składowisko popiołów z pobliskiej Elektrociepłowni Żerań PGNiG Termika.

Podstawowe dane
Powierzchnia opracowania: 125 ha

Docelowa liczba mieszkańców: ok. 15 000

Docelowa liczba miejsc pracy: ok. 13 500

Złożony temat projektu wymagał stworzenia interdyscyplinarnego zespołu projektantów i branżystów, w tym m.in. w dziedzinie socjologii, inżynierii transportu i ochrony środowiska. Firma A2P2 zaprosiła do współpracy ekspertów, którzy posiadają jednocześnie doświadczenie projektowe i badawcze.

Według autorów, nowe osiedle ma nie tylko zapewniać wysoką jakość życia swoim mieszkańcom, ale także odpowiedzieć na potrzeby całej dzielnicy, w której bardzo odczuwalne są braki infrastrukturalne. Na 125-hektarowym obszarze opracowania znajduje się ok. 30 ha zwartych miejskich terenów z dostępem do drogi publicznej, położonych niedaleko zielonych nadwiślańskich terenów.

Stare Świdry | źródło: A2P2 Architecture & Planning

Architekci zaplanowali kilkuetapowy rozwój dzielnicy, oparty na kolejnych krokach rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej. Autorzy projektu oszacowali zarówno chłonność terenu, jak i zapotrzebowanie na poszczególne usługi w skali dzielnicy. Do najważniejszych założeń projektu należało zaplanowanie jak największej liczby potencjalnych miejsc pracy dla mieszkańców o różnych kwalifikacjach.

Szczególnie ważne było uzupełnienie infrastruktury społecznej – placówek edukacyjnych, kulturalnych i sportowych – oraz technicznej, w tym przede wszystkim transportowej.

Stare Świdry w projekcie A2P2

Stare Świdry | źródło: A2P2 Architecture & Planning

Kompozycja osiedla opiera się na spójnym systemie przestrzeni publicznych i terenów zieleni. Stopniowane są od najbardziej miejskich w charakterze od strony już zurbanizowanych terenów, po bardziej naturalne w kierunku Wisły. Również intensywność zabudowy zależeć na od odległości od Wisły oraz głównych ulic – od bardziej intensywnego zagospodarowania bufora akustycznego wzdłuż ulicy Myśliborskiej i estakady Mostu Marii Skłodowskiej-Curie (głównie o funkcji usługowej), przez kwartały zabudowy tworzące zwarty fragment nowej dzielnicy, po bardziej rozproszone budynki zatopione w nadwiślańskiej zieleni. Na zrekultywowanych składowiskach popiołów powstać miałby 32-hektarowy naturalistyczny park, połączony z zabudową zielonymi osiami.

Stare Świdry w projekcie A2P2

Stare Świdry | źródło: A2P2 Architecture & Planning

Autorzy zaproponowali nową linię tramwajową wzdłuż ul. Myśliborskiej i Familijnej. Układ drogowy pozwala na poprowadzenie w każdym kolejnym etapie linii autobusowych.

Struktura przestrzenna w projekcie pozwalać ma na późniejsze modyfikacje i wypełnianie zabudową o innym przeznaczeniu, jeśli koniunktura lub potrzeby lokalnej społeczności będą zmieniać się w czasie. Pracownia zaproponowała rozwiązania, takie jak lokalne retencjonowanie wody opadowej. Ponadto cała zaproponowana zieleń będzie „zielenią pracującą”, która oprócz magazynowania deszczówki będzie pochłaniać dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia.

Stare Świdry w projekcie A2P2

Stare Świdry | źródło: A2P2 Architecture & Planning

Wizję rozwoju wypracowano w dialogu z różnymi grupami interesariuszy. Rozmowy o charakterze technicznym odbywały się głównie z przedstawicielami biur i jednostek Urzędu Miasta st. Warszawy oraz Urzędu Dzielnicy Białołęka i zaproszonymi do współpracy ekspertami. Wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w konsultacjach, które odbyły się od 29 stycznia do 23 lutego. Do końca marca odbyły się również spotkania warsztatowe.

Oficjalna prezentacja projektu dokonana została podczas spotkania 26 czerwca w Urzędzie Dzielnicy Białołęka. Efekty warsztatów w ramach programu “Osiedla Warszawy” posłużyć mają jako podstawa dla założeń opracowywanego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego stolicy oraz miejscowych planów.

A2P2 brała udział również w pierwszej edycji programu, przedstawiając wizje dla Portu Żerańskiego i terenów FSO Żerań.