AKTUALNOŚCI

Studium Warszawy: radni podjęli uchwałę

Podczas czwartkowego posiedzenia Rady Miasta Stołecznego Warszawy podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stolicy.

Warszawa | fot. MateuszEs | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

Stołeczni radni zagłosowali za przystąpieniem do sporządzenia nowego studium dla Warszawy. Obecny dokument został przyjęty w 2006 roku, był zmieniany pięciokrotnie w latach 2009, 2010, 2013, 2014 i ostatni raz: w marcu tego roku. Pomimo wprowadzanych zmian dokument stracił na aktualności i funkcjonalności m.in. ze względu na zmianę stanu zagospodarowania terenów czy uwarunkowań formalno-prawnych. Warto zaznaczyć, że od 2012 roku do stołecznego ratusza wpłynęło około tysiąc wniosków o zmianę studium.

Tegoroczna zmiana dokumentu wniosła do niego wyniki analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych i demograficznych wraz z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę. Prognozy demograficzne w wariancie aktywnego rozwoju miasta zakładają, że Warszawę w roku 2045 zamieszkiwać będzie 1 mln 935 tys. osób. W obecnym studium zaobserwować możemy natomiast nadpodaż gruntów pod zabudowę – dokument wyznacza tereny mieszkaniowe dla 3 mln osób. Skutkuje to nieracjonalną urbanizacją polegającą na: rozpraszaniu zabudowy, powstawaniu struktur mieszkaniowych niedostatecznie wyposażonych w infrastrukturę techniczną i społeczną z brakiem przestrzeni publicznych; uzależnieniu od transportu indywidualnego; wysokimi kosztami funkcjonowania podsystemów miejskich; chaosie w formach zabudowy.

Stołeczne Biuro Architektury zleciło szereg opracowań, które mają stanowić wkład merytoryczny do nowego dokumentu. Zaliczyć do nich można m.in. aktualizację opracowania ekofizjograficznego czy opracowanie dotyczące kształtowania warunków klimatycznych w Warszawie. Planowana jest realizacja m.in. opracowania dotyczącego aktualizacji mapy geologicznej Warszawy, delimitacji Skarpy Warszawskiej i terenów o niekorzystnych warunkach posadowienia obiektów budowlanych. W tym miesiącu odbyła się już konferencja “Robimy studium“, odbywają się również warsztaty “Grow With Warsaw”.

Podczas sesji rady miasta radni uchwalili także plany miejscowe:  rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy; obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Mikołajskiej – część II w części obszaru oznaczonego symbolem przeznaczenia 12.2 MN-W. Przystąpiono również do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic Ogrodu Krasińskich.