Okiem Eksperta – cz. 3

okiemekspertabaner2

Urbnews wraz z firmą z Budplan Sp. z o. o. prezentuje odpowiedzi na pytania zadane w ramach cyklu „Okiem Eksperta”:

Pytanie 1

Kilka lat nie zajmowałem się planami zagospodarowania – Jak obecnie zapisywane w miejscowych planach zagospodarowania są kwestie reklam? Czy ustawa krajobrazowa zmieniła formę zapisów dot. reklam w planach i jak wiążą się plany z uchwałami krajobrazowymi?

11 września 2015 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r., poz. 774), wprowadzająca zmiany m.in. w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta (tzw. „ustawa krajobrazowa”) wprowadza narzędzie, jakim jest uchwała dotycząca zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (tzw. „uchwała krajobrazowa”).

Uchwała krajobrazowa jest więc narzędziem, dzięki któremu gmina może regulować kwestie reklam. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dla których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu po wejściu w życie ww. ustawy, nie ustala się zapisów dotyczących reklam.

Ustawa posiada jednak przepisy przejściowe w stosunku do planów miejscowych jeszcze nieuchwalonych, do których uchwałę o przystąpieniu podjęto przed wejściem w życie ustawy krajobrazowej. Dla takich planów miejscowych stosuje się przepisy dotychczasowe – mogą one zawierać regulacje dotyczące reklam.

Regulacje planów miejscowych dotyczące reklam, obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy krajobrazowej obowiązują w brzmieniu dotychczasowym do momentu przyjęcia przez Radę Gminy uchwały krajobrazowej.

Pytanie 2

Jestem studentką ostatniego roku mgr architektury krajobrazu. Bardzo fascynuje mnie praca przy studiach, mpzp, analizach. Zastanawiam się czy Państwo, jako właściciele firmy, zatrudniliby osobę która nie posiada studiów typowo urbanistycznych. Jakie umiejętności byłyby wymagane, aby być dla Państwa wartościowym pracownikiem. Pewnie takich pytań jest wiele, jednak ciężko znaleźć odpowiedzi, które są dla mnie bardzo ważne, abym mogła odpowiednio się przygotować.

W naszej firmie pracują absolwenci SGGW kierunku architektura krajobrazu, posiadający wszelkie umiejętności wymagane zarówno w dziale planowania przestrzennego jak i w dziale środowiska. Ich kwalifikacje zawodowe wynikają zarówno z programu studiów, który obejmował problematykę planowania przestrzennego i w ogóle projektowania w tej skali, jak i z zainteresowań i podejmowanej praktyki w biurach planowania. Niemniej, ze względu na wymogi art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby te ukończyły dodatkowo studia podyplomowe z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej.

Pytanie 3

Mam pytanie odnośnie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Otóż gmina ma obowiązujące studium, w którym wyznaczone są lokalizacje wiatraków wraz z ich strefą ochronną oraz wyznaczone obszary pod zabudowę mieszkaniową.
W chwili obecnej robiona jest zmiana miejscowego planu, która miałaby uwzględniać nowe tereny pod zabudowę. Nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową są w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność całkowitej wysokości wiatraka. Zmiana miejscowego planu jest przed wyłożeniem do publicznego wglądu a wiatrak jest istniejący. Czy zmiana miejscowego planu może być mimo to uchwalona (nie narusza ustaleń studium). Czy można ją uchwalić na podstawie art. 15 ust. 8, jeżeli w art. 15.1 stwierdza się ważność obowiązującego studium, a zmianę robi się na podstawie niniejszego studium?

Wejście w życie Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wzbudziło wiele kontrowersji. Ustawa określa m.in. warunki lokalizacji oraz budowy nowo projektowanej zabudowy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy minimalna odległość budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, od elektrowni wiatrowej jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej. Konsekwencją powyższego zapisu są znaczne ograniczenia możliwości zagospodarowania nieruchomości położonych w pobliżu elektrowni wiatrowych.

Jednakże Ustawa wprowadziła także ważne dla inwestorów oraz właścicieli gruntów przepisy przejściowe. Wskazują one w art. 15 ust.8, że „W ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopuszcza się uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych”. W związku z powyższym możliwe jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego tereny zabudowy mieszkaniowej w odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej mniejszej niż jest to wskazane w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowej.

Na pytania odpowiedzieli pracownicy firmy Budplan sp. z o.o.

budplan_logo

ul. Kordeckiego 20
04 – 327 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel./fax. + 48 22 870 42 62
tel. + 48 22 870 42 74
www.budplan.net


Jeśli szukasz porady w kwestii związanej z planowaniem lub zagospodarowaniem przestrzennym czekamy na Twoje pytania, które można zadać wysyłając wiadomość na adres [email protected].