Łódź wybiera wariant rozwoju przestrzennego miasta

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi zaprezentowała trzy warianty rozwoju przestrzennego miasta. Stanowią one etap tworzenia koncepcji powstającego właśnie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, nad którym prace mają zakończyć się w przyszłym roku.

Makieta miasta - Łódź. Źródło - Agencja Gazeta

Makieta miasta Łódź. Źródło – Agencja Gazeta

Łódź od kilku lat prowadzi politykę odnowy zabytkowego centrum miasta, w szczególności tzw. Strefy Wielkomiejskiej, w której znajduje się większość wartościowych budynków i przestrzeni. Jednakże do tej pory działania prowadzone były punktowo, np. w przypadku remontów w ramach programu „Mia100 kamienic”. Systemowe podejście do rozwoju miasta zostało po raz pierwszy zaprezentowane w „Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+”, opublikowanej w połowie 2012 roku. Teraz nadszedł czas na przeniesienie zawartych w niej postanowień na poziom opracowań planistycznych.

W pierwszej części prac nad „Studium…”, działania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej skupiły się na zebraniu jak największej ilości informacji o obecnej sytuacji miasta i odniesienia tych danych do postanowień wcześniejszych dokumentów planistycznych. Wynikiem tych prac była publikacja w 2014 r. raportu „Remanent miasta”, zawierającego ocenę obecnego i planowanego zagospodarowania terenów w Łodzi. Jego autorzy postulowali, by ograniczyć niekorzystne zjawisko suburbanizacji i rozlewania się miasta, które powoduje degradację centrum oraz wzrost kosztów utrzymania infrastruktury. Receptą na zaistniałą sytuację ma być poprawienie jakości życia mieszkańców na terenach już zurbanizowanych, przeniesienie wysiłków inwestycyjnych na Strefę Wielkomiejską i racjonalne dysponowanie terenami pod nowe inwestycje w strefie obrzeżnej.

Te rekomendacje stanowiły punkt wyjścia do rozważań nad potencjalnymi wariantami rozwoju przestrzennego Łodzi. Miejska Pracowania Urbanistyczna przedstawiła trzy koncepcje.

Wariant A

Założeniem tej koncepcji jest maksymalnie możliwe zintensyfikowanie nakładów i wysiłków na rozwój Strefy Wielkomiejskiej i jej bezpośredniego otoczenia. Kluczem do rozwiązania problemów tego obszaru ma być zainicjowany już proces rewitalizacji, odnoszący się do poprawienia jakości życia obecnych mieszkańców i przyciągnięcia do centrum nowych. Konieczne jest przy tym zachowanie wielowymiarowego charakteru działań, obejmujących sferę społeczną, przestrzenną jak i gospodarczą. Wariant A przewiduje m.in. remonty budynków oraz nadanie priorytetu komunikacji miejskiej. Koncepcja ta pozwoli także na ograniczenie kosztów wynikających z budowy i utrzymania dodatkowej infrastruktury na terenach peryferyjnych miasta. Planiści widzą jednakże również wady tego wariantu. To przede wszystkim konieczność wypłaty odszkodowań dla osób, które nie będą w stanie realizować zaplanowanej już zabudowy. Możliwe jest także wywołanie zniechęcenia u potencjalnych nowych inwestorów, którzy nie będą chętni działać przede wszystkim w centrum miasta.

Wariant B

Wariant B jest koncepcją zakładającą rozwój mieszany. Z jednej strony planiści chcą położyć nacisk na inwestowanie w centrum, z drugiej jednak umożliwiają realizowanie projektów w strefie obrzeżnej miasta. Przy czym, ma się to odbywać na terenach wcześniej na ten cel przeznaczonych. Nie przyjmuje się ponadto możliwości wytyczania nowych terenów pod inwestycje. Miasto w ten sposób skłania do ożywienia i zwiększenia atrakcyjności Strefy Wielkomiejskiej jak i unika kosztów związanych z potencjalnymi odszkodowaniami.

Wariant C

Ostatnia z koncepcji jest tak naprawdę brakiem wprowadzenia zmian i pozwoleniem na chaotyczny rozwój miasta. Zakłada ona dowolność w wyborze miejsca pod realizację inwestycji. Planiści zaznaczają jednakże, że wybór tej opcji wiązałby się z poniesieniem ogromnych kosztów związanych z rozwojem infrastruktury.

W celu omówienia przygotowanych wariantów rozwoju przestrzennego Łodzi, Miejska Pracownia Urbanistyczna zorganizowała serię spotkań z mieszkańcami i studentami łódzkich uczelni. Ich uczestnicy zgodnie twierdzili, że jedyne pole do dyskusji leży pomiędzy wariantami A i B. To dobry prognostyk, pokazujący świadomość mieszkańców co do koniecznych do przeprowadzenia w mieście zmian. Najlepiej oceniany przez planistów i mieszkańców scenariusz zostanie przedstawiony na sesji Rady Miasta w czerwcu.