Warszawa: Konkurs architektoniczny dla osiedla przy 1 Sierpnia

Na stronach warszawskiego ratusza ogłoszono konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami przy ul. 1 Sierpnia 30B w dzielnicy Włochy, na terenie dawnych zakładów Warsowin. Pula nagród wynosi 100 tysięcy złotych.

Celem Konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla osiedla mieszkań komunalnych z usługami w parterach – najlepszej pod względem funkcjonalnym, ekonomicznym, wizualnym, proekologicznym, energooszczędnym i zmniejszającym koszty eksploatacji. Konkurs jest konkursem ograniczonym, jednoetapowym. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dla autora wybranej pracy konkursowej w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Architekci, którzy wezmą udział w konkursie, mają za zadanie przygotować koncepcję całego osiedla. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, składać powinna się z:

 • około 300 mieszkań komunalnych;
 • lokali usługowych zlokalizowanych w parterach budynków;
 • garaży podziemnych zlokalizowanych pod każdym z budynków;
 • zagospodarowania ternu z miejscami parkingowymi i drogami wewnętrznymi;
 • zieleni osiedlowej.

Ogłaszając konkurs architektoniczny na osiedle z miejskimi mieszkaniami we Włochach stawiamy na atrakcyjność, jakość i funkcjonalność. Chcemy, by Warszawa dysponowała większą liczbą lepszych mieszkań, które będą bardziej dostępne

– mówi Marlena Happach, architekt miasta, cytowana na stronie internetowej ratusza

Sąd konkursowy oceniać ma pracę pod względem:

 • Atrakcyjności i funkcjonalności proponowanych rozwiązań; łącznej powierzchni użytkowej mieszkań; wkomponowania projektowanego układu budynków w charakter układu sąsiedniej zabudowy. Najwyżej punktowane mają być prace oferujące:
  • największą powierzchnię użytkową mieszkań przy zachowaniu atrakcyjnych i funkcjonalnych rozwiązaniach architektonicznych gwarantujących bezpieczeństwo, uniwersalną dostępność i wysoką estetykę,
  • umiejętne wkomponowanie budynków w istniejące w otoczenie.
 • Zgodności koncepcji konkursowej z zalecanymi wytycznymi Zamawiającego.
  Najwyżej punktowane będą prace najpełniej odpowiadające na wytyczne Zamawiającego wskazane w Regulaminie.
 • Realności realizacyjnej i ekonomika proponowanych rozwiązań.
  • W kryterium uwzględniony będzie maksymalny, planowany koszt wykonania pracy realizowanej na podstawie pracy konkursowej, w odniesieniu do uzyskanej atrakcyjności rozwiązań.
  • Promowane będzie zastosowanie rozwiązań obniżających eksploatację inwestycji.
  • Promowane będzie umożliwienie sprawnego przeprowadzenia procedury formalno-prawnej (np. poprzez minimalizowanie obszaru oddziaływania oraz unikanie uzyskiwania odstępstw od obowiązujących przepisów).

Zabudowa nie będzie mogła przekroczyć 33 metry wysokości oraz maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy 0,2. Rozwiązania projektowe powinny uwzględniać zasady określone w Warszawskim Standardzie Mieszkaniowym.

Na terenie osiedla znaleźć mają się również przestrzenie pod siedzibę dzielnicowego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, placówka wsparcia dziennego dla dzieci oraz miejsca aktywności lokalnej. Nie zabraknie rowerowni i wózkowni.

Maksymalna liczba miejsc parkingowych wynosić ma 0,75 mp na jedno mieszkanie. Powstanie także kilkanaście miejsc parkingowych dla lokali usługowych, a także miejsca ogólnodostępne.

Koncepcje oceniać ma sąd konkursowy w składzie:

 • Zbigniew Maćków (Architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Przewodniczący)
 • Wanda Stolarska (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego)
 • Małgorzata Moj (Architekt, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego)
 • Danuta Kamińska (Architekt, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego)
 • Monika Kryk (Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy)
 • Michał Niziński (Urząd Dzielnicy Włochy)
 • Beata Bejtman-Kuźmienko (Architekt, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta)
 • Beata Marczak-Wacławek (Architekt, Biuro Polityki Lokalowej)
 • Daniel Frąc (Architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich)
 • Błażej Hermanowicz (Architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich)

Nagrody

Pula nagród 100 000 zł brutto w podziale:

 • I Nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto,
 • II Nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto,
 • III Nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto,
 • Nagrody pieniężne w formie wyróżnień w łączenej puli 5 000 zł brutto,
 • Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

Termin składania Wniosków upływa 30.01.2023 r. o g. 16.00, a termin na złożenie prac konkursowych ma wynosić nie mniej niż 8 tygodni od daty wysłanie zaproszenia do złożenia prac. Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest w czerwcu 2023 roku.

Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu konkursu.