Jest pierwszy wyrok WSA w sprawie dostępu do zbiorów danych przestrzennych dla planów miejscowych

Pierwszy wyrok WSA w sprawie dostępu do zbiorów danych przestrzennych dla planów miejscowych może wreszcie zapewnić pełne uczestnictwo w procedurach planistycznych.

Reguły harmonizacji w procesie harmonizacji danych – opis infografiki

W poprzednim miesiącu, a dokładniej 9 listopada 2022 r. WSA w Krakowie wydało pierwszy wyrok w tej sprawie dla gminy Zator, co oznacza, że gminy, które nie udostępniają danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego w prawidłowy sposób,
mogą być pociągnięte do odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie ustawy
o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W dniu 31.10.2022 r. weszły w życie przepisy szczegółowe, które implementują dyrektywę INSPIRE (etap I) dotyczące harmonizacji, interoperacyjności i powszechnej dostępności
do danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego w całej Unii Europejskiej. 

Informacje, które znacząco uproszczą analizowanie danych przestrzennych i otworzą nowe możliwości dla inwestorów

Obecnie czekamy na zapewnienie przez gminy prawidłowego dostępu do zbiorów danych przestrzennych za pośrednictwem usług sieciowych, czyli poprzez linki, dzięki którym możemy przeglądać i pobierać aktualne dane, a co najważniejsze dokonywać ich analiz. Dzięki temu
nie będziemy już zmuszeni przeszukiwać BIP i sprawdzać czy dany plan nadal obowiązuje
w gminie, czy nie miał rozstrzygnięcia nadzorczego lub czy nie został unieważniony,
a także czy gmina nie przystąpiła do sporządzenia nowego planu lub zmiany planu obowiązującego.

Oznacza to, że każdą gminę, która nie udostępnia danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego w prawidłowy sposób, można pociągnąć do odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych
i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Wynika to z faktu, iż brak dostępu do ww. danych ogranicza możliwości inwestowania oraz pełnego udziału
w procedurze planistycznej.

W jaki sposób usługi sieciowe pomagają inwestorom? 

Otóż dzięki ujednoliconym danym możemy analizować bardzo duże tereny, np. obszar całej Polski, a nawet Unii Europejskiej.

Możemy też uczestniczyć od początku w procedurach planistycznych dotyczących terenów, które wydają nam się najciekawsze pod względem inwestycyjnym.

Usługi sieciowe udostępniają informacje z różnych dziedzin, nie tylko zagospodarowania przestrzennego. Założenie wdrożenia przepisów dotyczących usług sieciowych to także możliwość graficznego przedstawienia wszystkich informacji przestrzennych, które chce komunikować urząd. Mogą to być informacje o terenach zalewowych, działkach na sprzedaż, odległościach od infrastruktury technicznej czy też o terenach inwestycyjnych. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o poprawność danych i usług sieciowych już na wstępnym etapie oraz wykorzystać możliwości jakie dają nam przepisy prawa.

MapMaker.online

W celu poprawy dostępu do tych danych powstało narzędzie MapMaker.online,
które umożliwia świadczenie usług sieciowych dla danych przestrzennych oraz prowadzenie online konsultacji społecznych w procedurze planistycznej. Ponadto umożliwia tworzenie systemów informacji przestrzennej z funkcją wypisów i wyrysów z mpzp, zapewniając szybki dostęp do informacji publicznej na początkowym etapie sporządzania planu.