Innowacyjne narzędzia do wizualizacji danych w Portalu Geostatystycznym

Statystyka obecna jest w życiu ludzkości od zarania dziejów. Początkowo
jej udział skupiał się wokół map papierowych, jednakże wraz z upływem czasui ją dogoniła cyfryzacja. Obecnie, jednym z najistotniejszych aspektów udostępniania danych statystycznych jest ich wizualizacja na mapie. Nowe technologie, których efektem jest m.in.: innowacyjny Portal Geostatystyczny, dają nam nieograniczone możliwości analizy i prezentacji danych na mapach.

Portal Geostatystyczny prekursorem cyfryzacji

Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Eurostat) od niemal dwudziestu lat podkreśla istotną rolę, jaką informacja geoprzestrzenna pełni dla danych statystycznych. Eurostat zachęca państwa członkowskie UE do rozwijania kompetencji w zakresie publikacji statystyk na mapach. Główny Urząd Statystyczny (GUS) od 2008 r. bierze udział w rozmaitych projektach i inicjatywach związanych z wizualizacją danych statystycznych w przestrzeni. Co więcej, to właśnie GUS znalazł się na czele urzędów statystycznych krajów członkowskich UE
w zakresie geostatystyki.

W 2013 roku GUS uruchomił pierwszy Portal Geostatystyczny umożliwiający użytkownikom szybki i łatwy dostęp do danych pozyskanych w spisach powszechnych rundy 2010/2011 oraz katalogu Banku Danych Lokalnych (BDL). Od tego czasu, Portal Geostatystyczny służył obywatelom jako narzędzie do łatwej wizualizacji danych statystycznych na mapach. 

W celu ulepszenia funkcjonalności Portalu Geostatystycznego, GUS, jako beneficjent, zdecydował się na realizację projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS)”. Projekt jest realizowany od 01.07.2018 r. do 31.10.2022 r. Celem głównym projektu jest poszerzenie zakresu oraz dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych wykorzystujących zasoby statystyki publicznej.

Portal Geostatystyczny w nowej odsłonie

Choć w nowej odsłonie Portalu Geostatystycznego zachowano funkcjonalności dostępne
w pierwotnej wersji systemu, np.: możliwości wizualizacji danych statystycznych z BDL,
to jednocześnie wprowadzono ogromne zmiany. Jednym z nowych modułów dostępnych
w Portalu Geostatystycznym jest m.in. Katalog zasobów, który stanowi bazę gotowych wizualizacji ciekawych tematów statystycznych. Funkcjonalność systemu została również poszerzona o dostępność nowych metod prezentacji danych na mapach, także dla danych własnych użytkownika. W zależności od danych, dla których użytkownik chce wykonać prezentację, ma do wyboru szereg metod kartograficznych tj.:

  1. Kartogram prosty;
  2. Kartodiagram prosty;
  3. Kartodiagram wektorowy;
  4. Kartodiagram strukturalny i sumaryczny;
  5. Kartodiagram złożony;
  6. Kartogram strukturalno-klasyfikacyjny;
  7. Mapa skupisk;
  8. Izoplety.

Rysunek 1 Kartodiagram strukturalny (segmentowy)

Każda z metod oferuje wiele możliwości „personalizacji” przygotowywanej wizualizacji. Użytkownik ma możliwość m.in. ustawienia własnych przedziałów, wyboru symboli, kolorów, kształtów dla kartodiagramu, bądź palety kolorów dla kartogramów. Może również wybrać mapę podkładową lub dodać jako podkład np. ortofotomapę (jako usługę WMS bądź WMTS).

Rysunek 2 Konfiguracja prezentacji kartograficznej

Nowością w Portalu jest również możliwość prezentacji na mapach danych zmieniających się
w czasie. Jeżeli użytkownik dysponuje danymi z kilku lat, to w prosty sposób może przygotować animację pokazującą zmianę zjawiska w latach. 

Rysunek 3 Animacja danych z kilku lat

Geokodowanie to kolejna nowa funkcjonalność Portalu Geostatystycznego. Umożliwia
ona użytkownikowi dodanie odniesienia przestrzennego do danych tabelarycznych.

Ponadto Portal Geostatystyczny umożliwia dostęp do zbiorów danych przestrzennych
dla dwóch tematów danych przestrzennych, dla których Prezes GUS jest organem wiodącym: jednostki statystyczne oraz rozmieszczenie ludności (demografia). W ramach tematu rozmieszczenie ludności (demografia) na szczególną uwagę zasługują zbiory prezentujące rozmieszczenie populacji w jednostkach statystycznych poniżej gminy, tj. w rejonach statystycznych, obwodach spisowych, a także siatce o oczku 1 km². 

Wszystkie zbiory dostępne są do pobrania bezpłatnie i bez konieczności rejestracji!

Portal Geostatystyczny znajdziesz pod adresem https://geo.stat.gov.pl