Wydarzenia

Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Konferencja Naukowa – Nowe problemy badawcze geografii

11 czerwca 2018 - 12 czerwca 2018

IDEA KONFERENCJI
Procesy urbanizacji, w tym metropolizacja, kryzys demograficzny i migracje, zmiany w procesie globalizacji, nierówności rozwoju społeczno-gospodarczego, przełom kulturowo-informacyjny, stanowią wyzwania, przed którymi stoją geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Poszerzanie się pola zainteresowań geografii o nowe problemy poznawcze i praktyczne współczesności oraz dążenie do ich efektywnego rozwiązania wiąże się ze zmianą dotychczasowych podejść w zakresie diagnozowania, wyjaśniania oraz prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych w wymiarze przestrzennym. Konieczne staje się również wprowadzanie nowych idei teoretycznych oraz dalszy rozwój metodologii geografii na gruncie filozofii nauki.

TEMATYKA
Tematyka konferencji obejmuje dwie części problemowe.
Pierwsza część poświęcona jest przedstawieniu dorobku naukowego Profesora Zbyszka Chojnickiego i jego wkładu w rozwój geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Profesor Zbyszko Chojnicki należy do grona znakomitych współczesnych polskich geografów. Dokonania naukowe Profesora w dziedzinie teorii i metodologii geografii oraz metod analizy przestrzennej i regionalnej nadały polskiej geografii nowy kierunek badawczy.
Druga część konferencji dotyczy nowych problemów badawczych geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Problemy te mogą mieć dwojaki charakter: (1) przedmiotowy (problemy empiryczne oraz problemy teoretyczne) lub (2) metodologiczny (procedury, metody i techniki badawcze). Zakres tematyczny konferencji obejmuje oba typy problemów i dotyczy w szczególności:
1. rekonceptualizacji uprzednio funkcjonujących programów badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej,
2. kształtowania się nowych nurtów problemowych, które odzwierciedlają procesy przemian.

Tematyka konferencji w układzie głównych nurtów problemowych przedstawia się następująco:
1. Nowe podejścia teoretyczne i metodologiczne w geografii społeczno-ekonomicznej oraz gospodarce przestrzennej
2. Metody ilościowe i podejście matematyczno-modelowe w geografii społeczno-ekonomicznej oraz gospodarce przestrzennej
3. Nurt humanistyczny we współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej
4. Procesy demograficzno-migracyjne jako uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego
5. Rekonfiguracja przestrzennej organizacji społeczeństwa i gospodarki
6. Terytorialność w badaniach rozwoju społeczno-gospodarczego
7. Przestrzeń i relacje przestrzenne w badaniach geograficznych
8. Wpływ technologii cyfrowych na rozwój geografii społeczno-ekonomicznej
9. Zakres integracji geografii społeczno-ekonomicznej z geografią fizyczną i z gospodarką przestrzenną oraz jej skutki dla rozwoju geografii
10. Multi- i interdyscyplinarność w badaniach gospodarki przestrzennej

Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie e-formularza uczestnictwa dostępnego na stronie: https://goo.gl/forms/kOjPxvUAyYremfXf1 do dnia 28 lutego 2018 r. W formularzu należy wpisać streszczenie referatu.

Opłata konferencyjna wynosi: 550 zł
Opłata konferencyjna dla doktorantów wynosi: 250 zł
Wpłaty należy dokonać do dnia 30 kwietnia 2018 r. przelewem na konto: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 z dopiskiem: K00000745, nazwisko i imię uczestnika.

Sekretarz konferencji:
dr Joanna Dominiak, e-mail: [email protected], tel. 61 829 61 5

Szczegóły

Start:
11 czerwca 2018
Koniec:
12 czerwca 2018
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , ,