AKTUALNOŚCI

Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego

12 lipca weszła w życie nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego. Zmiany w ustawie konieczne były po stwierdzeniu jej niekonstytucyjności w czerwcu zeszłego roku.

źródło: http://www.administrator24.info/artykul/id3986,ustawa-prawo-budowlaneUstawa zmieniająca przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego jest odpowiedzią na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2013 r. Trybunał stwierdził, że niezgodne z Konstytucją RP są zawarte w niej przepisy, wg których minister może w drodze rozporządzenia ustalać opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne. TK uznał, że kłóci się to z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – zapisy te powinny być zawarte w ustawie.

Nowy cennik opłat jest załącznikiem do znowelizowanej stawy w formie tabel. Wprowadzone są nowe zasady pobierania opłat i wprost określa się ich wysokość. Znajdują się w nich stałe stawki podstawowe, jednostki rozliczeniowe, a także współczynniki uzależniające opłatę za pobierane dane m.in. od celu ich wykorzystania, ilości lub wielkości obszaru, którego dane dotyczą.

Ważna zmianą dla studentów i uczelni jest zniesienie opłat za udostępnianie danych w postaci elektronicznej do celów edukacyjnych takim podmiotom oświaty, uczelniom czy organizacjom pozarządowym. Ponadto bezpłatnie udostępniane będą teraz dane z czterech zbiorów:

  1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
  2. państwowego rejestru nazw geograficznych,
  3. bazy danych obiektów ogólnogeograficznych,
  4. numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m.

Dodatkowo nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego wprowadza zmiany związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i jego udostępniania. Wprowadza również nowe obowiązki, jak wydawanie licencji określających zakres możliwego wykorzystania udostępnianych materiałów zasobu.

Inne zmiany dotyczą odpowiedzialności zawodowej geodetów, Usuwa karę zawieszenia uprawnień zawodowych do czasu ponownego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym. Wykreślono też artykuł dotyczący Głównego Geodety Kraju, który mógł w drodze decyzji pozbawić uprawnień geodetę. Ustanowiono natomiast instytucję rzecznika dyscyplinarnego, a samo postępowanie dyscyplinarne ma być dwuinstancyjne. Wprowadzono też przepisy o przedawnieniu, dzięki którym po po trzech latach nie będzie można rozpocząć postępowania dyscyplinarnego wobec geodety, a po okresie dłuższym niż pięć lat nie będzie można go ukarać.

Pełny tekst ustawy znajdą Państwo pod tym linkiem