AKTUALNOŚCI

Nowe rozporządzenia dotyczące planowania przestrzennego

W Dzienniku Ustaw opublikowano w ostatnich tygodniach cztery rozporządzenia dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dwa z nich dotyczą decyzji o warunkach zabudowy, trzecie – Studium, a czwarte – planów miejscowych.

Poprzednie rozporządzenia o MPZP i Studium związane były z tak zwaną ustawą COVID-ową. W założeniu miały być utrzymane w mocy na nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a więc do 24 grudnia 2021 roku. Z tego powodu konieczne było wydanie nowych przepisów wykonawczych. Nowe rozporządzenia utrzymują cyfryzację procedur, tj. możliwość wniesienia uwag i wniosków do studium lub jego projektu w formie elektronicznej oraz prowadzenie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu lub studium również za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Wprost mówią też o obowiązku zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organu sporządzającego plan lub studium, informacji o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu/studium, jak również dokonania wyłożenia projektu dokumentu.

Definicja materiałów planistycznych. Uporządkowanie dokumentacji

Rozporządzenie definiuje pojęcie materiałów planistycznych, jako opracowania, analizy, prognozy i studia sporządzone na potrzeby projektu studium, a także opracowania, koncepcje, projekty, plany i programy dotyczące obszaru objętego projektem studium. Uch wykaz, ale i m.in. uchwały rady gminy, dowody publikacji o przystąpieniu do sprzędzenia, wyłożeniach projektu do publicznego względu, protokoły dyskusji publicznej, wszystkich wersji danych przestrzennych czy wykazu uwag, będą musiały być publicznie dostępne. Ma to dostosować procedury sporządzania projektu Studium do realiów cyfryzacji.

Obowiązkowy bilans w Studium

Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku wprowadzono wymóg tworzenia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Miał on być obligatoryjnym elementem Studium. Jednak pomimo tych założeń, bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę traktowany bywał jako odrębne opracowanie, które nie było zawsze dostępne publicznie. Jednocześnie bilans wpływa ma na zawarte w Studium kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Nowy projekt zawiera jednoznaczny przepis wskazujący, że bilans jest elementem projektu Studium.

Projekt studium zawiera bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy;

Dodatkowo synteza ustaleń projektu Studium zastąpiona zostać ma rozszerzoną zawartością wymaganego uzasadnienia o objaśnienia przyjętych kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz bilansu terenów.

Plany miejscowe – nowa klasyfikacja przeznaczenia terenu

Rozporządzeniem wprowadzono jednolity katalog nowych symboli, nazw i oznaczeń graficznych dotyczących przeznaczenia terenów stosowanych w projekcie planu miejscowego. Jest to odpowiedź na konieczność tworzenia nowych przeznaczeń, postęp technologiczny umożliwiający bardziej precyzyjne ustalenia oraz na przepisy o cyfryzacji planowania przestrzennego wprowadzone ponad rok temu w ustawie. Poprawić ma się również kwestia wizualna. Przykładowo, dziś tereny usług mają być oznaczane kolorem czerwonym. Nowy załącznik określa precyzyjnie wartości kolorów RGB i tak np. tereny usług oznaczone będą kolorem R242, G98, B65. Równolegle z głównej części rozporządzenia usunięto przepis umożliwiający dodawanie własnych uzupełniających oznaczeń.

Uporządkowano ustalenia dotyczące części tekstowej projektu planu miejscowego. Usunięto wymogi dotyczące małej architektury i nośników reklamowych, zawarte w ustawie “krajobrazowej” z 2015 roku. Dla części graficznej zastosowano zaś podział na obowiązkową oraz fakultatywną zawartość części graficznej planu. Trafiły do niej też elementy wymagane do przeprowadzenia cyfryzacji planów.

Zrezygnowano z przedziału, w jakim powinny zawierać się stawki procentowe dla potencjalnej opłaty planistycznej nakładanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z ustaleniem planu miejscowego. Dziś treść rozporządzenia brzmi następująco:

ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty (…) powinny zawierać stawki procentowe w przedziale od 0% do 30% i dotyczyć wszystkich terenów, określonych w projekcie planu miejscowego, przy czym ich wielkość może być różna dla poszczególnych terenów lub grup terenów.

W związku z wątpliwościami związanymi ze stawką “zerową”, które pojawiły się również w kontroli NIK, zlikwidowane będzie określenie przedziałów. Zaznaczono jednak, że wielkość może różnić się w zależności od terenu.

ustalenia dotyczące wysokości stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, mogą być różne dla poszczególnych terenów lub grup terenów

Plany miejscowe w Gdańsku, Poznaniu, Gdyni i Warszawie

Wybrane części graficzne planów miejscowych w Gdańsku, Poznaniu, Gdyni i Warszawie

Procedury już rozpoczęte – na bazie poprzedniego rozporządzenia

Przepisy weszły w życie w wigilię, jednak dla projektów planów i studiów, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany i nieuchwalonych przez radę gminy do tej daty, obowiązywać mają regulacje poprzednich rozporządzeń. Samorządy będą mogły prowadzić dokumentację prac planistycznych w postaci papierowej w odniesieniu do projektów planów miejscowych sporządzanych lub zmienianych na podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu miejscowego podjętej przed dniem 24 grudnia 2024 r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie wydawania “wuzetek”

W Dzienniku Ustaw pojawiło się także nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To weszło w życie z dniem 3 stycznia 2022 roku. Zmiana rozporządzenia wynika z wrześniowej zmiany ustawy. Nowe regulacje obejmują przeniesienie przepisów dotyczących wyznaczania obszaru analizowanego dla przeprowadzenia analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu z rozporządzenia do ustawy, a także definiują pojęcie „front terenu”.

Czwarte z rozporządzeń dotyczy wzoru formularza o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Treści wszystkich rozporządzeń poniżej:

Rozporządzenie dotyczące projektu planu miejscowego:

Rozporządzenie MPZP

Rozporządzenie dotyczące projektu Studium:

Rozporządzenie Studium

Rozporządzenie dotyczące decyzji “WZ”:

Rozporządzenie WZ

Rozporządzenie dotyczące wzoru formularza o wydanie decyzji “WZ”:

Rozporządzenie WZ wzór