Europejski projekt FosterREG i jego wsparcie dla efektywnej energetycznie rewitalizacji miast

Po prawie dwóch latach współpracy dziesięciu partnerów z czterech krajów europejskich (Polska, Hiszpania, Chorwacja i Holandia), zbliża się zakończenie projektu FosterREG. Przedsięwzięcie jest finansowane z programu ramowego Horyzont 2020 – do tej pory największego realizowanego przez Unię Europejską w zakresie badań i innowacji. Projekt FosterREG rozpoczął się w czerwcu 2015 roku i potrwa do 31 maja 2017. Jego pełny tytuł to Wspieranie jednostek publicznych w planowaniu, finansowaniu oraz zarządzaniu zintegrowaną rewitalizacją miast w celu wdrożenia elementów zrównoważonej energii (Fostering public capacity to plan, finance and manage integrated urban regeneration for sustainable energy uptake). Polska reprezentowana jest w konsorcjum przez firmę ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku (lider rozpowszechniania  wyników projektu na poziomie europejskim).

FosterREG jest odpowiedzią na niedostateczną koordynację działań władz publicznych związanych z efektywną energetycznie rewitalizacją miast. Działania podejmowane w tym zakresie są często doraźne i jednorazowe, tymczasem skuteczna rewitalizacja to proces wielowymiarowy, a jej sukces  może zostać osiągnięty tylko stosując kompleksowe podejście.  Efektywność działań w tym obszarze wymaga od samorządów nie tylko sprawności organizacyjnej i wiedzy. Oprócz efektywnego  planowania  i  wydatkowania środków  finansowych, potrzebne jest gruntowne  przygotowanie  merytoryczne. Jeszcze większym wyzwaniem niż klasyczna rewitalizacja miast, jest rewitalizacja nastawiona na konkretne cele w obszarze zwiększenia efektywności energetycznej.

Wychodząc naprzeciw, projekt FosterREG ma za zadanie wesprzeć organy władz publicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w zakresie planowania, finansowania i zarządzania rewitalizacją miast uwzględniającą zrównoważone zużycie energii. W tym celu zaplanowano szereg działań i spotkań budujących kompetencje przedstawicieli sektora publicznego. Na warsztatach, spotkaniach informacyjnych, konferencjach organizowanych w ramach projektu, uczestnicy zostali zapoznani z wynikami prac konsorcjum zebranymi m.in. w raportach opisujących dobre praktyki i wnioski wyciągnięte z przedsięwzięć realizujących efektywną energetycznie renowację budynków na terenach miejskich w Hiszpanii, Chorwacji i Holandii. Każdy raport zawiera zintegrowaną analizę ram prawnych, procedur zarządzania oraz mechanizmów finansowania rewitalizacji i tym samym dostarcza wielu  praktycznych narzędzi, niezbędnych do prawidłowego wdrożenia i realizacji tego typu procesów w Europie, jak również i w Polsce.

Zwieńczeniem prac konsorcjum FosterREG będzie międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt organizowana 11 maja w Zagrzebiu (Chorwacja). Głos na konferencji zabierze wielu różnorodnych prelegentów: od przedstawicieli konsorcjum projektu, poprzez reprezentantów inicjatywy Smart Cities oraz licznych stowarzyszeń europejskich zaangażowanych w projekty łączące efektywność energetyczną i rewitalizację obszarów miejskich, do przedstawicieli władz krajowych.