Wydarzenia

Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Seminarium Geografii Społecznej – „Człowiek, przestrzeń i miejsce”

27 stycznia 2021 - 5 lutego 2021

Darmowy

Zapraszamy na seminarium geografii społecznej pt. „Człowiek, przestrzeń, miejsce”, które odbędzie się 27 stycznia 2021 roku w formie zdalnej, a także towarzyszące wydarzeniu warsztaty on-line dotyczące mapowania oraz analizy zachowań przestrzennych człowieka w mikroskali.

Głównym celem seminarium i warsztatów jest zapewnienie pola do wymiany doświadczeń, koncepcji i wiedzy pomiędzy młodymi naukowcami i ekspertami stwarzającego szansę na merytoryczną dyskusję w gronie osób skupionych w środowisku naukowym na co dzień zajmujących się prowadzeniem badań w ramach nauk humanistycznych i społecznych, a szczególnie geografii społecznej. Seminarium i warsztaty będą więc okazją do integracji przedstawicieli różnych dyscyplin. Wydarzenie skierowane jest do środowisk akademickich, studentów oraz doktorantów zainteresowanych tematyką geografii społecznej. Seminarium będzie stanowiło także platformę rozwoju potencjału naukowo-dydaktycznego uczestników z różnych dyscyplin naukowych. W związku z panującymi obostrzeniami pandemicznymi wydarzenie planowane jest w formie zdalnej poprzez platformę MS Teams.

Formuła wydarzenia

Seminarium geografii społecznej podzielone zostało na dwie części: seminaryjną oraz warsztatową. Podczas pierwszej części, eksperci wygłoszą referaty w ramach 3 sesji panelowych:

1. Przestrzeń i miejsce

Celem sesji jest dyskusja wokół pojęć “przestrzeń” i “miejsce” wykorzystywanych w naukach społecznych i humanistycznych. W ramach wystąpień prelegentów i dyskusji ukazane zostanie rozumienie pojęć z perspektywy naukowców podejmujących badania socjologiczne, geograficzne oraz kulturoznawcze, a także wskazane zostaną różnice wynikające z innego kontekstu badań.

2. Przestrzeń publiczna i zachowania przestrzenne człowieka

Sesja poświęcona będzie dyskusji wokół zagadnień związanych z wzajemnym wpływem przestrzeni publicznej oraz zachowań przestrzennych ich użytkowników. Tematyka sesji nawiązuje także do zjawisk społecznych, które ta relacja może wywoływać. Chcielibyśmy, aby podczas sesji ukazana została istotna rola przestrzeni publicznych w kształtowaniu zachowań przestrzennych człowieka, ale także relacja odwrotna, w której to zachowania przestrzenne mogą kształtować otaczającą nas przestrzeń. Podczas sesji planowane jest także ukazanie roli przestrzeni publicznej jako miejsca zaspokajania różnorodnych potrzeb człowieka.

3. Cyfrowe wytwarzanie miejsc – w kierunku miejsca niematerialnego?

Celem sesji jest z jednej strony ukazanie miejsca badań nad technologiami cyfrowymi podejmowanych w ramach nauk społecznych i humanistycznych oraz podjęcie dyskusji wokół tematu cyfrowego wytwarzania przestrzeni. Sesja dotyczyć będzie także doświadczeń dostarczanych przez cyfrowe reprezentacje miejsc. Współcześnie funkcjonowanie technologii cyfrowych jest wpisane w zachowania i rytm życia człowieka. Wyobrażenia, oczekiwania oraz wizerunek miejsca budowane są między innymi przez pryzmat doświadczeń cyfrowych wytworzonych w przestrzeni wirtualnej – zmieniając tym samym nasze zachowania w świecie rzeczywistym. Powstaje zatem pytanie czy technologie cyfrowe poprzez niejednorodne obrazy miejsc ograniczają lub rozszerzają ich postrzeganie? Jak budowany jest cyfrowy obraz miejsca? Czy poprzez coraz bardziej obecną mediatyzację praktyk codziennych prowadzimy do zmniejszenia znaczenia tradycyjnych miejsc?

Po każdej sesji przewidziany został czas na dyskusje pomiędzy ekspertami, a także pytania z widowni. Część seminaryjna będzie również stanowić wprowadzenie teoretyczne dla studentów biorących udział w warsztatach.

Formuła warsztatów

Warsztaty w ramach Seminarium przeznaczone są dla studentów i odbędą się w podziale na dwie grupy ćwiczeniowe:

  • Grupa I: 4 lutego 2021 roku
  • Grupa II: 5 lutego 2021 roku

Zagadnienia poruszane w trakcie warsztatów dotyczyć będą wykorzystania danych jakościowych do wizualizacji zjawisk społecznych za pomocą metod i technik dostępnych z wykorzystaniem oprogramowania GIS. Warsztaty swoją tematyką obejmą badanie zachowań przestrzennych człowieka w mikroskali, tj. w miejskiej otwartej przestrzeni publicznej Uczestnicy będą mogli między innymi poszerzyć wiedzę z zakresu stosowania narzędzi GIS w geografii społecznej oraz poznać potencjały i ograniczenia mapowania zjawisk i procesów społecznych w przestrzeni.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną gotowe dane jakościowe pozyskane wcześniej przez organizatorów za pomocą obserwacji i mapowania behawioralnego. Dane reprezentować będą wyniki obserwacji dla wybranej miejskiej otwartej przestrzeni publicznej. W pierwszej kolejności uczestnicy przystąpią do obróbki otrzymanej bazy danych, która zostanie także przygotowana do dalszych prac analitycznych. Celem warsztatów będzie zbadanie relacji występujących między zidentyfikowanymi zachowaniami przestrzennymi a strukturą przestrzenną badanej miejskiej otwartej przestrzeni publicznej. Badanie dotyczyć będzie zarówno elementów zagospodarowania przestrzennego, jak i otaczających obszar budynków o określonych funkcjach. Ponadto analizie poddane zostaną także m.in. wzajemne relacje między zachowaniami przestrzennymi różnego typu czy też ich natężenie. Następnie uczestnicy przystąpią do wizualizacji otrzymanych wyników. Otrzymane wyniki zostaną porównane pomiędzy różnymi porami dnia, dla których zostały zebrane dane. Na koniec sporządzone zostaną wnioski z badań podsumowujące prace warsztatowe.

Główne cele warsztatów to:

  • wprowadzenie studentów w teoretyczno-metodologiczne zagadnienia geografii społecznej,
  • doskonalenie umiejętności zawodowych i naukowych studentów w obszarze geografii społecznej,
  • rozwijanie wśród studentów umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia.

Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, średnio zaawansowanych jak i zaawansowanych.

Rejestracja i zgłoszenia na Seminarium Geografii Społecznej

Rejestracja na Seminarium Geografii Społecznej w roli słuchacza możliwa jest przez FORMULARZ

Chęć uczestnictwa w warsztatach należy zgłaszać poprzez poniższy FORMULARZ

Uczestnictwo w wydarzeniu jest otwarte i bezpłatne. Liczba miejsc na część warsztatową jest ograniczona.

Ważne daty

Komunikat II: do 15.01.2021 r.

Zamknięcie rejestracji na warsztaty: 22.01.2021 r.

Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach: 25.01.2021 r.

Zamknięcie rejestracji na Seminarium: 25.01.2021 r., godz. 12:00

Seminarium: 27.01.2021 r.

Warsztaty:

Grupa I – 4.02.2021 r.

Grupa II – 5.02.2021 r.

Komitet organizacyjny

  • dr hab. inż. Sylwia Staszewska, prof. UAM
  • dr hab. Artur Bajerski, prof. UAM
  • mgr. inż. Adam Wronkowski
  • mgr. inż. Maciej Główczyński

Szczegóły

Start:
27 stycznia 2021
Koniec:
5 lutego 2021
Koszt:
Darmowy
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , , ,

Miejsce

online

Organizator

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Telefon:
61 829 6135,
Email:
igsegp@amu.edu.pl
Strona internetowa:
https://wgseigp.amu.edu.pl/