11landskab_Charlotte Ammundsens squar, Kopenhaga

11landskab_Charlotte Ammundsens squar, Kopenhaga

Kopenhaga, Pracownia 1:1 landskab