AKTUALNOŚCI

Związek Miast Polskich z apelem o zmiany w planowaniu

Zarząd Związku Miast Polskich podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia w Częstochowie wystosował apel na temat koniecznych zmian dotyczących planowania przestrzennego.

Zarząd ZMP podczas posiedzenia 14 grudnia 2018 r. w Częstochowie przyjął apel na temat koniecznych zmian dotyczących planowania przestrzennego. Samorządowcy wskazali, że już podczas prac nad obecnie obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwracał uwagę na zawarte w niej złe rozwiązania, które znacznie pogorszyły jakość polskiej przestrzeni.

Zdaniem samorządowców potrzebne są rozwiązania prawne (tu wskazując “kodeks urbanistyczny”), które “sprawią, że właściwy rozwój będzie zachodził w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie, z korzyścią dla społeczności lokalnej i gospodarki”. Przedstawiciele ZMP określili, że planowanie przestrzenne powinno umożliwiać określenie, jaki rozwój jest potrzebny i gdzie powinien następować, jakie obszary należy chronić, a jakie aktywizować, oraz ocenić, czy proponowane zmiany przestrzenne są odpowiednie. Systemowe rozwiązania prawne powinny m.in.: przywrócić znaczenie aktów prawa miejscowego w planowaniu przestrzennym i wyeliminować decyzje administracyjne, pozornie zastępujące akty planistyczne, a realnie powodujące wzrost zagrożenia korupcyjnego, a także przenieść procesy konsultacji na etap rozpoczynania i wczesnej fazy prowadzenia prac planistycznych.

Zgodnie z zapowiedziami ZMP, na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym, przedstawić ma własne propozycje dotyczące zmian w planowaniu przestrzennym.