Zmiany w Prawie Budowlanym wchodzą w życie

W dniu 19 września chodzą w życie zmiany w Prawie Budowlanym oraz kilku innych ustawach, które przyjął zimą parlament. Wśród nich: prostsza legalizacja samowoli budowlanych, mniejsza liczba wymaganych dokumentów i zmiany na liście obiektów wymagających wyłącznie zgłoszenia.

Mniej dokumentów, mniej formalności

Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę będzie dołączał tylko część obecnego projekt budowlanego: zagospodarowania terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu) i projekt architektoniczno-budowlany (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe. Umożliwić ma to szybsze przygotowanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzany na mapie do celów projektowych. Zawierać ma:

 • określenie granic działki lub terenu
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Projekt architektoniczno-budowlany zawierać będzie:

 • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
 • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych
 • opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko – charakterystykę ekologiczną
 • informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych (w przypadku obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)
 • informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych w tym starszych (w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych)
 • postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (jeżeli zostało wydane).

projekcie technicznym znajdować ma się opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna oraz inne opracowania projektowe. Projekt techniczny nie będzie zatwierdzany i przedkładany do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Będzie musiał być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. W jego zakres wejść ma:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 • dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (w zależności od potrzeb),
 • inne opracowania projektowe.

Do wniosku o pozwolenie na budowę będą dołączane trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektonicznego – budowlanego. Po jednym egzemplarzu zatwierdzonych projektów otrzymają: inwestor, organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego. Zamiast projektu technicznego przy składaniu obiektów wystarczy oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego przed przystąpieniem do robót budowlanych

Biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, automaty paczkowe, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie będą wprost w ustawie zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia. Uzupełniono katalog robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a wymagających zgłoszenia o naziemne tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2. Z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia, zostały zwolnione m.in. tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy do 35 m2. Zdecydowano się zwolnić z pozwolenia na budowę wszystkie oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę, bez względu na to, czy są to oczyszczalnie przydomowe czy też nie.

O pozostałych szczegółach pisaliśmy przy okazji prac w Parlamencie. Lista obiektów, dla których wystarczyć będzie zgłoszenie dostępna jest również pod artykułem.

Łatwiejsza będzie budowa oraz rozbiórka budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej. Część dotyczące rozbiórek nie będzie dotyczyła jednak obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską. Także zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczą m.in. stref zamkniętych.

Decyzja bez wzoru i bez możliwości uchylenia po ponad 5 latach

Od soboty organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą stosować dotychczasowego wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę, określonego w rozporządzeniu. Decyzja będzie wydawana zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, bez określonego wzoru.

Zmienią się również reguły dotyczące uchylania pozwoleń na budowę. Na podstawie obecnych przepisów decyzję można uchylić w dowolnym czasie. Według nowych regulacji decyzja o pozwoleniu na budowę nie zostanie unieważniona, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło ponad 5 lat.

Tak samo decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie mogła być unieważniona, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

Drobne zmiany doprecyzowujące obejmą również ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Legalizacja (starszych) samowoli budowlanych

Właściciel uniknie opłaty legalizacyjnej jeśli zgłosi do nadzoru budowlanego ponad 20-letnią samowolę budowlaną. Warunek? Przedstawić będzie musiał ekspertyzę techniczną, potwierdzającą możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Nie będzie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, jeśli przed 19 września 2020 r. dla samowoli budowlanej wydany zostanie nakaz rozbiórki. Zdaniem Ministerstwa jest to zmiana, która zachęci właścicieli do zgłaszania nielegalnych obiektów. A takich może być aktualnie nawet 500 tysięcy.

Uproszczona procedura legalizacji pozwolić ma również na włączenie wielu samowoli budowlanych w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie, a także w system wymiany „kopciuchów” poprawiając jakość powietrza.

Lista obiektów, które będą mogły powstać bez decyzji o pozwoleniu na budowę – na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania (czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu) mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
 • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) oraz elektroenergetyczne (o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV)
 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2
 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 (czyli tzw. „szamba”)
 • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu
 • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
 • kanalizacja kablowa
 • zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach
 • obiekty budowlane do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów
 • obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin
 • wolno stojące: parterowe budynki gospodarcze, garaże i wiaty – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
 • przydomowe: ganki i oranżerie (ogrody zimowe) – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki
 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowane na obszarze Natura 2000
 • boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji
 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m
 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2
 • przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne – z zastrzeżeniem, iż budowa przyłącza telekomunikacyjnego wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • kanały technologiczne w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • stacje ładowania, w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz zastrzeżeniem konieczności sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • niecki dezynfekcyjne, w tym niecki dezynfekcyjne z zadaszeniem
 • podbudowy słupowe dla telekomunikacyjnych linii kablowych
 • obiekty małej architektury w miejscach publicznych
 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: płyty do składowania obornika, szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę, naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m, silosy na kiszonkę
 • stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.