Zmiany dokumentów Studium w 2018

Nowy rok przyniesie zmiany w dokumentach planistycznych części największych polskich miast.

Najwięksi zaczynają prace nad studiami

Zmiany planują władze Krakowa, choć poprzedni dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwalony został w 2014 roku. Na najbliższych sesjach radni miasta mają zająć się prezydenckim projektem uchwały o przystąpieniu do sporządzania nowego dokumentu, 3,5 roku po wejściu w życie poprzedniego. Wśród powodów wymienia się dużą liczbę wniosków o jego zmianę (ponad tysiąc), przyłączenie prawie 5 hektarów terenów do granic miasta, zmiany w zakresie korytarzy przewietrzania, dopasowanie do nowych przepisów, zmian w rejestrze zabytków czy rozluźnienie restrykcji dotyczącej nowej zabudowy na obrzeżach miasta. Studium powstać ma do 2020 lub 2021 roku.

Krakowskie Studium uchwalono w roku 2014 | il. bip.krakow.pl

W 2018 roku tworzyć nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania będzie również Warszawa. Wiceprezydenci miasta oraz urzędnicy stołecznego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego informowali o tym na odbywających się w ostatnim półroczu wydarzeniach. Obecny dokument obowiązuje od ponad 11 lat i był już kilkakrotnie zmieniany uchwałami radnych.

W grudniu prace nad nowym Studium rozpoczęły się w Gdyni. W uzasadnieniu jako główne przesłanki nad zmianą dokumentu podane są kwestie prawne, w szczególności wymagające dostosowania dokumentu do nowych przepisów dotyczących bilansu terenów, analiz oraz prognoz demograficznych. Wnioski do dokumentu i prac przygotowawczych nad nimi składać można do 2 lutego.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, zgodnie z zapisami w planie budżetowym, zamówić ma sporządzenie ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokument uwzględniał będzie ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa i określi potrzeby i możliwości rozwojowe obszaru metropolitalnego, w tym m.in. bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Jego zapisy będą wiążące dla samorządowców przy tworzeniu dokumentów na poziomie miast.

Wrocław przyjął, w kolejce Toruń i Łódź

Na początku roku informowaliśmy o przyjęciu dokumentu we Wrocławiu. Nowe studium uchwalą prawdopodobnie również radni w Toruniu, Gdańsku i Łodzi.

Wizja Wrocławia zaprezentowana w Studium z 2018 roku | il. UM Wrocław

Toruńscy radni zapoznają się z aktualizacją dokumentu na najbliższej sesji Rady Miasta. Jak podkreśla Anna Stasiak, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, dokument nie zmieni się znacznie. W przypadku Łodzi zmiany te będą bardziej widoczne: poprzedni dokument przygotowany było na potrzeby milionowego miasta, rezerwując znaczną powierzchnię pod nową zabudowę, podczas gdy trendy wskazują na o 1/3 mniejsza liczbę mieszkańców. Studium zakłada podzielenie miasta na strefy – wielkomiejską, ogólnomiejską i strefę niezabudowaną. W pierwszej – miasto chce położyć nacisk na ochronę zakonserwowanych obszarów historycznych, a na terenach słabiej zagospodarowanych projektować i przekształcać miasto z dużą ilością zieleni i zwiększając standard zamieszkania. Wyznaczony ma być także obszar, który ma charakteryzować się priorytetem dla transportu publicznego.

W Gdańsku projekt Studium w wersji do konsultacji przedstawiono po ponad dwóch latach prac Biuro Rozwoju Gdańska. Wyznaczone tereny mieszkaniowe w studium pozwolą by w mieście zamieszkało około 550 tys. mieszkańców, czyli ponad 100 tysięcy więcej niż obecnie. Miasto rezygnuje ze sztucznego wzmacniania roli dla terenów na południe od Śródmieścia. Poprzednie Studium zakładało kluczowy węzeł transportowy przy torach kolejowych linii Gdynia-Warszawa, na południe od Śródmieścia Gdańska. Tam też rozciągać miał się tzw. Centralny Pas Usługowy, którym określany jest teren wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego Trójmiasta. Studium zakłada również “wypełnianie wykształconych już struktur urbanistycznych”, choć nie wyklucza dalszych inwestycji mieszkaniowych w rejonie wzgórz morenowych tzw. Gdańska Południe.

Nowe łódzkie Studium zostało wyłożone do wglądu latem ubiegłego roku, zaś gdański dokument jesienią i również możemy spodziewać się ich uchwaleń w tym roku. Dodatkowo obecnie mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego mogą zapoznać się z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Więcej w oddzielnym artykule.