AKTUALNOŚCI

Zmiana ustawy o ochronie zabytków – konsultacje

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przedstawiło do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje między innymi: zastąpienie części postępowań administracyjnych procedurą zgłoszenia zamiaru podejmowania działań dotyczących zabytku. Proponowana zmiana ma na celu przyspieszenie i uproszczenie procedur administracyjnych w tych kategoriach spraw, które na ogół są nieskomplikowane i w których istnieje niewielkie ryzyko utraty wartości zabytkowych.

Wrocław Nadodrze

Budynku wpisane do rejestru zabytków, tak jak znajdujący się na liście od 1977 roku dworzec Wrocław Nadodrze, będą musiały być oznaczone według nowego projektu ustawy

Informacja o zabytku na budynku

Obecnie umieszczenie znaku informacyjnego jest nieobligatoryjne i należy do kompetencji starosty, który wydaje w tym zakresie decyzję administracyjną. Planowane jest wprowadzenie obowiązku oznaczenia wszystkich zabytków nieruchomych znakiem informacyjnym, że obiekt ma taki status i podlega ochronie,

Odpowiedzialnym za oznaczenie nieruchomości, to jest umieszczenie znaku i utrzymywanie go w należytym stanie, będzie właściciel albo zarządca zabytku nieruchomego. Na umieszczenie znaku będzie miał 120 dni od wydania decyzji o wpisaniu zabytku do rejestru. Obowiązek nie ma dotyczyć m.in. zabytków będących historycznymi układami
urbanistycznymi lub ruralistycznymi albo historycznymi zespołami budowlanymi, z uwagi na ich przestrzenny charakter.

Modyfikacja uchwał o tworzeniu parków kulturowych

Planowane jest wprowadzenie modyfikacji treści uchwały rady gminy o utworzeniu parku kulturowego. Obecnie według przepisów treść uchwały o utworzeniu parku kulturowego określa m.in. sposób ochrony parku. Jak wskazują autorzy projektu jednocześnie w ust. 3 przewidziane jest sporządzenie planu ochrony parku kulturowego, w którym to dokumencie powinien być określony sposób ochrony parku. Dlatego uchwała o parku kulturowym powinna natomiast określać szczegółowe cele ochronne, a więc wskazywać te elementy krajobrazu kulturowego oraz ich wartości, które mają zostać zachowane. Wyrazy „sposób ochrony” zastąpione zostaną więc frazą „szczegółowe cele
ochronne”.

W dodanym artykule zaproponowano także możliwość określenia w uchwale o utworzeniu parku kulturowego warunków i terminu dostosowania istniejących, w dniu jej wejścia w życie, obiektów budowlanych oraz tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków do wyprowadzanych zakazów i ograniczeń. Uchwały będą mogły zawierać termin dostosowania nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

Uchwały o utworzeniu parku kulturowego uchwalone przed dniem wejścia w życie noweli mają zachować moc.

Bez Listy Skarbów Dziedzictwa

Planowane jest również zniesienie Listy Skarbów Dziedzictwa. Jest to jedna z form ochrony zabytków ruchomych, która nie znalazła zastosowania w dotychczasowej praktyce i pozostała regulacją martwą.

Wśród głównych punktów nowelizacji znajdują się również wprowadzenie możliwości przyznawania nagród osobom, które znalazły zabytek w trakcie poszukiwań zabytków, poprawienie regulacji dotyczącej środków nadzoru (art. 45, art. 49), czy zreorganizowanie instytucji społecznej opieki nad zabytkami, wprowadzenie możliwości finansowania obiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków przez wojewódzkich konserwatorów zabytków, określenie, komu przysługuje status strony w sprawach administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie zabytków,

Zmodyfikowana ma być instytucja ochrony tymczasowej, czyli ochrony prawnej, której podlega zabytek w trakcie postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków.

Pełen projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków znajduje się pod linkiem.