Zawód architekta w nowej ustawie, kolejny “Kodeks” w przygotowaniu

Na rządowych stronach pojawiła się w ostatnich dniach informacja o rozpoczęciu prac nad ustawą dedykowaną zawodowi architekta. To kolejne podejście w tej kadencji parlamentu, tym razem bez wyróżnienia urbanistów.

Aktualizacja (05.10.2018)
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w czwartek projekty:

1) ustawy o architektach, omawianej w artykule

2) projekt ustawy o inżynierach budownictwa, normujące zasady wykonywania zawodu inżyniera budownictwa,

3) projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa, który dostosuje dotychczasowe regulacje do zmian ustawowych.

W obowiązującym stanie prawnym wykonywanie zawodu architekta sprowadzone zostało do posiadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Ustawa w miejsce dotychczasowej specjalności architektonicznej ma wprowadzać do systemu prawnego tytuł zawodowy architekta,

Projekt ustawy o architektach miałby określić zasady uzyskiwania uprawnień zawodowych architekta,  określać zakres tych uprawnień, a także zasady uznawania kwalifikacji i świadczenia usług transgranicznych. Ustawa ma też regulować szczegóły organizacji samorządu zawodowego architektów, prawa i obowiązki członków tego samorządu oraz ich odpowiedzialność dyscyplinarną. Dostosować ma to polskie prawodawstwo do przepisów Unii Europejskiej.

Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, miałby być przyjęty przez Rząd jeszcze w tym kwartale. Równolegle procedowany ma być projekt ustawy o inżynierach budownictwa, gdzie zaproponowany zostanie podział uprawnień budowlanych i ich zakres w poszczególnych specjalnościach.

Wciąż bez urbanistów

Mijają już ponad cztery lata od deregulacji zawodu urbanisty. Wiosną 2014 roku głosami większości parlamentarnej. W kolejnej kadencji pojawił się pomysł powrotu do regulowania przepisami zawodu urbanisty. Ten projekt ustawy dotyczącej zawodów trafił jednak do szuflady.

Zapisy dotyczące nowej ustawy nie sugerują znacznych zmian. W uzasadnieniu czytamy:

Mając na uwadze rolę architekta w kształtowaniu przestrzeni oraz wymagany zakres wiedzy i umiejętności potrzebnych do prawidłowego wykonywania tego zawodu, uprawnienia zawodowe w zawodzie architekta zostaną sformułowane jako niepodzielne, reprezentowane przez posiadanie „tytułu zawodowego architekta”.

Twórcy nie poświęcają ani słowa tytułowi bądź specjalności urbanisty.

Kodeks czeka na zespół projektowy

Projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach miał dostosowywać regulacje do zmian w systemie planowania przestrzennego, wynikających z projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Na początku tego roku prawie gotowy projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego trafił do szuflady. Warto odnotować, że odpowiedzialny za ówczesny projekt “Kodeksu” Tomasz Żuchowski został w ostatnich tygodniach nowym pełniącym obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Choć w ostatnich tygodniach priorytetem dla rządu była specustawa mieszkaniowa, to trwają wciąż prace nad nowym Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym i powiązanymi przepisami. Wiceminister Soboń podał w kwietniu kolejny już termin uchwalenia „Kodeksu”: miałby być to koniec tego roku. Powołano również nowy zespół do prac nad nim, o którym pisaliśmy w maju. Zespół sprawdza rozwiązania wypracowane przez kilka ostatnich lat przez poprzednie zespoły w ministerstwach: Infrastruktury i Budownictwa oraz Inwestycji i Rozwoju. I choć prof. Bolesław Stelmach w wywiadzie dla Onet.pl zapewnił o trwaniu prac, to brak informacji o stopniu “sprawdzenia” nie wieszczy publikacji projektu w szybkim czasie.

Kodeks nie poszedł do szuflady, jest w trakcie przygotowywania. (…) Prace nad kodeksem trwają w małym zespole ekspertów przy MIiR.

‘- Bolesław Stelmach, Dyrektor NIAU w wywiadzie dla Onet.pl

Stelmach sugeruje również wypracowywanie rozwiązań w małym gronie, tak by uniknąć szerokiej krytyki, która mogłaby zmienić zapisy ustawy.

W międzyczasie w skład zespołu pracującego nad reformą prawa budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński powołał kolejnego członka: głównego geodetę kraju, Waldemara Izdebskiego .