Więcej działek w Krajowym Zasobie Nieruchomości. Szkoły zostają w standardach urbanistycznych

Wczoraj w godzinach wieczornych Sejm przyjął zgłoszone przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęła w środę poprawki Senatu, by dzień później poparła je znaczna większość posłów podczas 82 posiedzenia Sejmu. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie dysponował większą ilością terenów, które będzie można wykorzystać pod budownictwo mieszkaniowe.

Większy Zasób Nieruchomości

Lokalizacja inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus |

Lokalizacja inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus | Geoportal

Prawie 150 podmiotów udostępni swoje bazy nieruchomości (zbędnych do celów statutowych), które można wykorzystać pod budownictwo mieszkaniowe. Poddane zostaną one analizie – wymagana będzie odpowiednia wielkość, położenie czy dostęp do infrastruktury. Zasób tworzyć będą nieruchomości przekazane w trybie ustawy, jak i te nabyte przez Krajowy Zasób Nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. KZN pozyskiwać będzie mógł działki jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub instytutów badawczych. Spółki Skarbu Państwa otrzymają pełną (100%) wartość nieruchomości przekazanych na potrzeby programu Mieszkanie Plus a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Agencja Mienia Wojskowego (AMW) niemal pełną (90%), jeżeli Krajowy Zasób Nieruchomości sprzeda grunt na realizację budownictwa mieszkaniowego. Jak już informowaliśmy Lasy Państwowe będą zwolnione z obowiązku przekazywania gruntów do KZN.

KZN będzie mógł budować mieszkania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Tworzone będą mogły być spółki zarówno z samorządami, jak i z firmami zajmującymi się budową mieszkań. Wprowadzono jednak warunek, że 50 % budowanych mieszkań będzie przeznaczona na wynajem. Czynsz najmu w mieszkaniach będzie oparty o cenę budowy, a nie ustalany przez urzędników.

Projekt zmiany ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości wiąże się ze słabymi dotychczas wynikami realizacji rządowego programu mieszkaniowego. Większość z 64 nieruchomości przekazanych do KZN na podstawie ustawy z 2016 roku okazała się jednak nieprzydatna dla realizacji inwestycji mieszkaniowych o umiarkowanych cenach i czynszach. Dlatego w marcu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaproponowało zmiany w przepisach.

Przedszkola wykreślone ze standardów urbanistycznych. Szkoły podstawowe zostają.

Ustawa zmienia również zapisy specustawy mieszkaniowej. Rządowy projekt, który wpłynął pod obrady Sejmu w dniu 1 kwietnia, nie zawierał jeszcze zmian dotyczących specustawy mieszkaniowej. Korekta, polegająca na wykreślenie wymogu dostępu do szkół podstawowych i przedszkoli, pojawiła się na dzień przed zaplanowanym posiedzeniem sejmowych komisji. Podczas prac Komisji usłyszeliśmy, że poprawka 22 zawiera propozycje doprecyzowania zapisów ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych i “wychodzi na przeciw postulatom praktyki, mając na celu wyeliminowanie pewnych trudności, które pojawiły się w okresie stosowania ustawy“. Wątpliwości czy poprawka nie wykracza poza zakres przedłożenia projektu zmiany ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości stwierdził przedstawiciel Biura Legislacyjnego Sejmu. Jego zdaniem przyjęcie poprawki naraża ustawę na zarzut niezgodności ustawy z artykułem 119 ust. 1 Konstytucji ze względu na tryb uchwalenia. Wskazane zostały również wątpliwości o braku konsultacji ze stroną samorządową.

Pomimo tego prace trafiły do Senatu. Usunięcie zapisów o odległościach od wszystkich placówek edukacyjnych ze specustawy skrytykowało m.in. Stowarzyszenie

Miasto jest Nasze.

Senatorowie wnieśli do niej szereg poprawek. Wśród nich znajduje się ta zakładająca zachowanie w specustawie mieszkaniowej wymogi określenia odległości inwestycji mieszkaniowej od szkół podstawowych. Wykreślone zostaną natomiast warunki dotyczące przedszkoli. Dotychczasowe uchwały o standardach urbanistycznych, przyjęte przez samorządowców, miałyby stracić moc w odniesieniu do przedszkoli, ponieważ system opieki przedszkolnej nie jest organizowany przy pomocy obwodów. Zdaniem senatorów są to zmiany, które dostosowują standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych w zakresie zapewnienia wychowania przedszkolnego oraz miejsc w szkołach dla dzieci przyszłych mieszkańców tych inwestycji do Prawa Oświatowego.

Podczas wczorajszego głosowania nad poprawkami Senatu poseł Małgorzata Chmiel z PO przekonywała, że senackie uwagi były już wcześniej zgłaszane, lecz ignorowane podczas prac nad ustawą:

Prosiliśmy, składaliśmy poprawkę, żeby zostawić możliwość wpływu podjęcia decyzji – chodzi o odległości od szkół i przedszkoli – starostom, wójtom, burmistrzom, prezydentom. I co? Wykreśliliście to wszystko, a teraz dzieje się to samo co z poprzednią poprawką. Wprowadzacie to jednak przez Senat pod wpływem głośnych uwag samorządowców którzy się awanturowali, że pozbawianie ich wpływu na tak ważne rzeczy jest po prostu wbrew prawu. Przecież oni muszą mieć jakąkolwiek możliwość wpływu na to, jakiego rodzaju budownictwo realizuje się na ich terenie. I teraz pod wpływem tych samorządowców to zmieniacie.

‘- mówiła z trybuny Sejmowej poseł Małgorzata Chmiel z Platformy Obywatelskiej

Pani Poseł! To właśnie w tej ustawie w związku z tym, że problemem polskich miast jest ich rozlewanie się, suburbanizacja. Koszty chaosu urbanistycznego ponosimy wszyscy, bo Najwyższa Izba Kontroli te koszty, wynikające z decyzji WZ wydawanych przez prezydentów miast, liczy na ponad 80 mld zł rocznie, dlatego w tej ustawie wpisaliśmy standardy urbanistyczne w postaci odległości. I ta odległość od szkoły, która jest przedmiotem tej poprawki, została tam wpisana. Samorządy mają możliwości określenia tych odległości nawet bardziej rygorystycznie i z tych możliwości korzystają. Ta zmiana, która ma tutaj miejsce, oznacza jeszcze bardzie rygorystyczne podejście do inwestorów, bo likwidujemy możliwość dowozu dzieci ze względu na to, że w tej ustawie wymagania dotyczące odległości są inne, surowsze niż w przypadku Prawa oświatowego. W związku z tym, aby nie doszło do sytuacji,
w której dzieci z jednego osiedla, zlokalizowanego na podstawie uchwały lokalizacyjnej, będą miały dowóz, a dzieci z innego osiedla, zlokalizowanego na podstawie decyzji WZ, takiego dowozu nie będą miały, nie będzie możliwości porozumienia inwestora z samorządem w zakresie dowozu. Krótko mówiąc: Jeśli jest w pobliżu szkoła, inwestycja może powstać, jeśli szkoły nie ma – inwestycja powstać nie może.

‘- odpowiadał wiceminister Artur Soboń z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Ustawa upraszcza też procedury uwłaszczeniowe.

Oprócz zmian w banku ziemi programu Mieszkanie Plus nastąpi korekta w uwłaszczeniu. Pojawić ma się nowa, ustawowa bonifikata 99% (zarówno na gruntach samorządowych, jak i skarbowych) dla osób będących w szczególnej sytuacji rodzinnej. To pomoc w przekształceniu dla rodzin wielodzielnych z Kartą Dużej Rodziny, osób z niepełnosprawnością (lub zamieszkujących w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych tych osób), inwalidów, kombatantów oraz ofiar represji wojennych i okresu powojennego. Nastąpić ma uproszczenie formalności – opłaty wniesione za użytkowanie będą zaliczane automatycznie na poczet opłaty przekształceniowej i jednorazowej a zwrot nadpłaty będzie „z urzędu”. Nowela zapewni uprawnienia do bonifikat według preferencyjnych stawek niezależnie od terminu wydania zaświadczenia o przekształceniu. Zamiana ograniczyć ma też potrzebę podziałów geodezyjnych do przypadków, w których powierzchnia budynków o funkcji innej niż mieszkaniowa przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków mieszkalnych. Usprawniony ma zostać także proces potwierdzania przekształcenia na rzecz przedsiębiorców. Zasadą jest brak konieczności sporządzenia operatu i oparcie się na wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty przekształceniowej.

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Jej zapisy będą mogły wejść w życie 30 dni po wpisie do Dziennika Ustaw.