Warszawa: warsztaty strategiczne do opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030

Miasto Warszawa wraz z partnerami projektu Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM zaprasza na serię 19 warsztatów strategicznych mających na celu sformułowanie misji i wizji rozwoju Obszaru Metropolitalnego oraz dokonanie priorytetyzacji opracowanych opcji strategicznych. 

pobrane

Warsztaty będą prowadzone przez firmę Delloite Consulting. Warsztaty odbywają się nie tylko na terenie miasta stołecznego Warszawy, ale także całego obszaru metropolitalnego. Warsztaty mają skupiać przedstawicieli różnych środowisk, co zapewni partycypacyjny model podejmowania decyzji przy tworzeniu Strategii Rozwoju.

W ramach prac projektowych Strategii Rozwoju OMW, zgodnie z najlepszymi praktykami dla tego poziomu dokumentów strategicznych, zostanie przeprowadzony również proces konsultacji społecznych. Jego celem będzie włączenie wszystkich grup interesariuszy z Obszaru Metropolitalnego Warszawy w pracę nad Strategią, poprzez wykorzystanie zgłoszonych uwag dla wypracowania ostatecznej wersji dokumentu.

Udział w warsztatach, które odbędą się w dniach 5–13 marca 2015 roku, wezmą przedstawiciele 72 gmin. Cztery warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli z Warszawy:

  • 10 marca br. (wtorek) o godz. 08:30 – biura Urzędu m.st. Warszawy, urzędy dzielnic m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy,
  • 10 marca br. (wtorek) o godz. 14:00 – środowisko naukowe,
  • 11 marca br. (środa) o godz. 17:00 – biznes,
  • 12 marca br. (czwartek) o godz. 17:00 – organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu PROM oraz działań związanych z tworzeniem dokumentu Strategii Rozwoju OMW są na stronie: http://omw.um.warszawa.pl/.

Osoby, które nie będą mogły brać udziału w warsztatach osobiście, mają możliwość wypełnienia kwestionariusza on-line. Uzyskane informacje będą stanowiły cenny wkład do będącej obecnie w fazie przygotowania Strategii Rozwoju OMW do 2030 roku. Czas przewidziany na wypełnienie ankiety nie powinien przekroczyć 5 minut.

Kwestionariusz: Ankieta dla mieszkańców

Uzupełnione ankiety prosimy odesłać na adres: [email protected]. Głosowanie będzie możliwe do dnia 13.03.2015 r.

Źródło: UM Warszawa