Warszawa aktualizuje lokalne standardy urbanistyczne

Po ponad dwóch latach obowiązywania, Warszawa zamierza zaktualizować lokalne standardy urbanistyczne. Wśród zmian dostosowanie do przepisów oraz – co ciekawe – uzależnienie wskaźników parkingowych od szynowej komunikacji zbiorowej i typu inwestycji mieszkaniowej.

fot. Lemarx | Wikimedia Commons | lic. CC BY-SA 3.0

Zmiany przygotowane w warszawskim Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego dotyczą między innymi wykreślenia ze standardów przepisów, dotyczących przedszkoli. Zmiany te wynikają z korekty, wprowadzonej w czerwcu 2019 roku przy okazji procedowania ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Wówczas już w ustawie wykreślone zostały warunki dotyczące przedszkoli, ponieważ system opieki przedszkolnej nie jest organizowany przy pomocy obwodów.

Zmiany dotyczą również dostosowania rozszerzenia wymagań obowiązujących dotychczas dla strefy śródmieścia funkcjonalnego również dla strefy zabudowy śródmiejskiej. W praktyce oznacza to rozszerzenie zasięgu przepisów o fragmenty Białołęki, Bemowa, Ursusa, Ursynowa, Wilanowa oraz Pragi Południe wzdłuż ulicy Grochowskiej.

Strefa zabudowy śródmiejskiej rozszerza strefę obowiązywania wybranych regulacji lokalnych standardów urbanistycznych.

Precyzyjniej o odległości od terenów wypoczynku i rekreacji.

Warszawa doprecyzować zamierza zakres terenów, które zaliczyć będzie można do obszarów wypoczynku, rekreacji oraz sportu. Dotychczasowe lokalne standardy urbanistyczne pozwalają na lokalizowanie inwestycji w odległości 750 metrów od najbliższego terenu zielonego, którego powierzchnia wynosi iloczyn planowanej liczby mieszkańców oraz wskaźnika wynoszącego 4 m2. Nowa uchwała określa katalog takich terenów, stawia wymóg ich ogólnodostępności, Za teren wypoczynku, rekreacji oraz sportu nie będą mogły być uznane stadion, hale sportowe, boiska klubów sportowych czy boiska szkolne.

Tereny będą mogły być planowane do realizacji na gruntach miejskich, Skarbu Państwa lub prywatnych pod warunkiem urządzenia ich na koszt inwestora. Tereny zielone inwestor będzie mógł także zrealizować na działce objętej wnioskiem, ale jednocześnie obszar ten nie ma się wliczać do powierzchni biologicznie czynnej. Tereny te będą musiały spełnić wymóg ogólnodostępności.

Liberalizacja wskaźników parkingowych pod warunkiem…. istnienia częstej komunikacji szynowej lub realizacji inwestycji mieszkalnictwa społecznego

Zmienione mają zostać też przepisy, dotyczące wskaźników parkingowych. Tu najciekawszą zmianą jest umożliwienie realizacji mniejszej liczby miejsc parkingowych przy inwestycji zlokalizowanej w rejonie przystanku komunikacji szynowej, Warszawa chce zdecydować się na uzależnienie tego przepisu od lokalizacji inwestycji względem komunikacji szynowej – warunkiem miałaby być lokalizacja maksymalnie 800 metrów od przystanku lub stacji tramwaju, metra lub kolei, przy czym częstotliwość odjazdów musi wynieść co najmniej 18 pociągów w ciągu dwóch kolejnych godzin porannego szczytu.

Jeszcze niższa dolna granica ( 0,3 miejsc parkingowych na mieszkanie) możliwa będzie od warunkiem budowy lokali do miejskiego zasobu mieszkaniowego (mieszkań komunalnych) lub realizacji inwestycji w ramach rządowego lub samorządowego programu budownictwa mieszkaniowego.

Wyższe wskaźniki dotyczyć mają inwestycji na terenach, na których specustawa mieszkaniowa nie wymaga zgodności ze Studium – a więc terenach poprzemysłowych, po funkcji pocztowej czy wojskowej.

Radni Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniowali projekt. W tym tygodniu uchwałę mają rozpatrzyć wszyscy radni. Szczegóły na stronie bip.warszawa.pl.

Specustawa jeszcze przez 8 lat

Specustawa przyjęta została latem 2018 roku i obowiązywać będzie do 2028 roku. W zamierzeniu ułatwić miała inwestorom możliwość budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10. Inwestor, zamierzający realizować inwestycję na podstawie specustawy, musi spełnić obecnie standardy urbanistyczne. Samorządy mogą wprowadzić lokalne standardy urbanistyczne. Nie mają jednak pełnej dowolności – mogą uściślać ustawowe wartości jedynie o połowę. Ostateczną decyzję o realizacji inwestycji podejmują radni danej gminy lub miasta.