AKTUALNOŚCI

W oczekiwaniu na projekt reformy planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego

Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z wtorku zniosło funkcjonowanie zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Na ten miesiąc zapowiadane jest upublicznienie projektu reformy planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego.

Zespół działał przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju od maja ubiegłego roku. Efekty prac zespołu doradczego zostały zaprezentowane podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, który odbył się w pierwszych dniach marca.

Poziom gminny: dwa plany i standardy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przygotowywana zmiana przewiduje trzy akty prawne będące podstawą planowania przestrzennego: plan ogólny, plan zabudowy i standardy urbanistyczne.

Plan ogólny, określamy wcześniej jako plan przeznaczenia, miałby być sporządzany obowiązkowo dla obszaru całej gminy. Ma być przestrzennym zobrazowaniem Strategii Rozwoju Gminy. Od daty wejścia w życie ustawy samorządy będą miały trzy lata na uchwalenie planu ogólnego.

Podstawowym zadaniem planu będzie określanie terenów do zabudowy oraz terenów wyłączonych spod zabudowy. Wraz z planem ogólnym sporządzane mają być:

  • prognoza oddziaływania na środowisko,
  • prognoza skutków finansowych uchwalenia planu ogólnego, która winna być uwzględniana w wieloletnich planach finansowych,
  • uzasadnienie ustaleń planu ogólnego, w tym: opis charakterystyki uwarunkowań rozwoju przestrzennego oraz ich wpływu na przyjęte kierunki rozwoju przestrzennego oraz opis zgodności z ustaleniami zintegrowanej strategii rozwoju gminy.
Plan ogólny w nowej ustawie o planowaniu przestrzennym | autor: WW

Plan ogólny w nowej ustawie o planowaniu przestrzennym | autor: WW

Plan zabudowy zastąpić miałby miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Nie mają one się od nich różnić w zakresie. Zwiększony ma zostać udział zapisów fakultatywnych w stosunku do części obowiązkowej.

Istniejące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają zachować ważność. Będą mogły być również zmieniane przez trzy lata od czasu wejścia w życie ustawy, do czasu wejścia w życie planu ogólnego.

Plan zabudowy w nowej ustawie o planowaniu przestrzennym | autor: WW

Plan zabudowy w nowej ustawie o planowaniu przestrzennym | autor: WW

Dodatkowo uregulowane ustawowo miałyby być standardy urbanistyczne. Miałyby one obowiązywać dla terenów przeznaczonych w planie ogólnym do uzupełnienia zabudowy. Gminy mogłyby wprowadzać własne standardy.

Wprowadzone mają być również uchwała w sprawie zintegrowanego projektu inwestycyjnego oraz decyzja lokalizacyjna.

Istniejące decyzje o warunkach zabudowy mają mieć określony termin ważności. Od czasu wejścia ustawy wprowadzone mają zostać decyzje lokalizacyjne. Te będą dotyczyć jedynie określonego katalogu inwestycji, mają być zgodne z planem ogólnym, obowiązywać mają wyłącznie dla terenów zagospodarowanych oraz spełniać będą musiały standardy urbanistyczne (gminne lub w przypadku ich braku – ogólne).

Zaproponowane ma być także wprowadzenie zintegrowanego projektu inwestycyjnego. Rozwiązanie to kierowane jest większym inwestycjom, w szczególności tym, które realizuje wiele podmiotów. W wyniku negocjacji podpisywana byłaby umowa urbanistyczna, która konsumowałaby ustalenia negocjacji zarówno w sferze przestrzennej, jak i realizacyjnej. Koncepcja urbanistyczna i realizacyjna przyjmowana będzie prawdopodobnie w drodze uchwały.

Poziom ponadlokalny

Planowanie przestrzenne na wyższych poziomach ma być związane z kształtowaniem rozwoju. Wśród proponowanych zmian na poziomie ponadlokalnym wśród zapowiedzi reformy planowania przestrzennego znajdziemy rezygnację z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju na rzecz strategii rozwoju kraju. Na poziomie województw nastąpić ma rezygnacja z wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego.

Planowanie przestrzenne na poziomie krajowym - prawdopodobny schemat w nowej ustawie 2019

Planowanie przestrzenne na poziomie krajowym – prawdopodobny schemat w nowej ustawie | opracowanie: WW / Urbnews

Na podstawie Strategii Rozwoju Kraju oraz Strategii Rozwoju Województwa wskazywane mają być inwestycje celu publicznego, pod które rezerwowane mają być tereny:

  1. Decyzja Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie rezerwacji terenu dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
  2. Decyzja Marszałka Województwa w sprawie rezerwacji terenu dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim

Kolejne podejście do zmiany systemu

Założenia do reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego są na tyle duże, że ministerstwo zdecydowało się na przygotowanie nowej ustawy. Projekt przepisów, obejmujących zakres planowania przestrzennego ma być przedstawiony w marcu.

Istnieje konieczność zbudowania całkiem nowego systemu, to co jest obecnie, nie zadawala nikogo

– mówił podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich wiceminister Artur Soboń

To kolejna próba zmiany przepisów dotyczących planowania przestrzennego, po kilku podejściach do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, nad którymi prace trwały przez ostatnie lata.

Ministerstwo ma upublicznić projekt reformy planowania przestrzennego w najbliższych dniach.