AKTUALNOŚCI

Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu – WNIOSEK

W artykule prezentuję szczegóły dotyczące składania wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Informacje ogólne

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uzgadnianie jest podczas narad koordynacyjnych organizowanych przez organ odpowiedzialny za prowadzenie powiatowych GESUT, czyli starostę/prezydenta miasta na prawach powiatu (naradę może prowadzić osoba upoważniona przez starostę/prezydenta miasta). Usytuowanie to dotyczy obszaru miast oraz pasów drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich [art. 28b ust.1 ustawy].

Uzgodnieniom tym nie podlegają projekty [Art. 28b ust. 2 ustawy]:

 • przyłączy,
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej,
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w całości lub w przeważającej części w granicach terenu zamkniętego. (O usytuowaniu takich sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym) [Art. 28d ustawy].

UWAGA! Przedmiotem narady może być sytuowanie sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienionych w ustawie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu [Art. 28b ust. 4 ustawy].

Jaki jest cel złożenia wniosku?

Celem narady koordynacyjnej, podczas której uzgadniany jest projektowany przebieg sieci uzbrojenia terenu stanowiący przedmiot wniosku, jest wsparcie projektanta i inwestora w działaniach związanych z właściwym usytuowaniem projektowanej sieci i wyeliminowania ewentualnych zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego usytuowania tych sieci. Podczas narady dostarczona dokumentacja analizowana jest w kontekście stanu faktycznego oraz obowiązującego prawa i norm technicznych, dlatego też ewentualne nieprawidłowości w dokumentacji mogą jedynie wpłynąć na wyrażenie negatywnej opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Krótko mówiąc: podczas narady koordynacyjnej nie wydaje się wiążącej opinii na temat przebiegu projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Jest to jedynie opinia w tej sprawie, którą może wykorzystać projektant. Ostateczną decyzję w sprawie pozwolenia na budowę wydaje odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Kto może być wnioskodawcą? [Art. 28b ust. 3 i 4 ustawy]

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu następuje na wniosek:

 • inwestora/jego upoważnionego przedstawiciela,
 • projektanta/ jego upoważnionego przedstawiciela,
 • wójta/burmistrza/prezydenta miasta,
 • podmiotu zarządzającego siecią uzbrojenia terenu.

Jaką dokumentację musi złożyć wnioskodawca?

 1. Wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej.
 2. Załączniki do wniosku:
  1. plan sytuacyjny lub kopia aktualnej mapy zasadniczej z rysunkiem projektowanej sieci uzbrojenia terenu (UWAGA! Aktualna mapa zasadnicza to taka, która zawiera aktualny stan przebiegu sieci uzbrojenia terenu. Brak jest podstaw do wymagania mapy aktualnej na dzień składania wniosku),
  2. dowód wniesienia opłaty geodezyjnej (musi być więc ona wniesiona przed terminem narady koordynacyjnej),
  3. pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa upoważniony przedstawiciel inwestora.

Ponadto wśród wymaganych przez starostwa dokumentach są:

 1. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem graficznym, lub kopia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- jeśli są wymagane przepisami prawa budowlanego,
 2. warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami.

Ustawodawca nie określił wymaganych elementów wniosków. Wniosek ten powinien zawierać obligatoryjnie informacje dotyczące tego, co jest przedmiotem wniosku oraz jaki jest cel, tak aby starosta mógł rozpocząć działania związane z organizowaniem narady koordynacyjnej.

Wszczęcie działań koordynacyjnych następuje w momencie złożenia wniosku.

UWAGA! Narada koordynacyjna może się odbyć na każdym etapie działań projektowych.

Wysokość opłaty za uzgodnienie

Opłatę za uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed naradą koordynacyjną. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie na podstawie załącznika do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 897).

Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie będących przyłączami:

 • 150 zł – za jeden rodzaj sieci nie będącej przyłączem,
 • 105 zł – (150 zł x 0,7) za każdy następny rodzaj sieci nie będącej przyłączem.

Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przyłączami:

 • 105 zł – (150 zł x 0,7) za jeden rodzaj przyłączy,
 • 73,50 zł – (150,00 x 0,7 x 07 zł) za każdy następny rodzaj przyłączy.

Powołanie narady koordynacyjnej [Art. 28b ust. 3 i 8, art. 28e ustawy]

Starosta/prezydent miasta po otrzymaniu wniosku ustala:

 • termin,
 • sposób,
 • miejsce

przeprowadzenia narady koordynacyjnej. O swoich ustaleniach zawiadamia:

 • wnioskodawców,
 • podmioty, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu,
 • wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na terenie których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu,
 • inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

Ustawodawca nie określił formy zawiadamiania o sposobie, terminie i miejscu narady koordynacyjnej, dlatego też biorąc pod uwagę, że uczestnikami narad koordynacyjnych są z reguły te same podmioty, sposób ten powinien być z nimi uzgodniony odgórnie.

Narada koordynacyjna może być przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej po uprzednim doręczeniu uczestnikom narady kopii dokumentów złożonych przez wnioskodawcę.

W wielu starostwach terminy narad koordynacyjnych ustalone są z dużym wyprzedzeniem. Wówczas wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć odpowiednią dokumentację na kilka dni przed planową naradą.

UWAGA: Podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu, są obowiązane do współdziałania ze starostami w procesie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W związku z tym zobowiązane są do delegowania swoich przedstawicieli na narady koordynacyjne.

Przebieg narady koordynacyjnej [Art. 28b ust. 6, art. 28c ustawy]

Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole. Protokół ten zawiera następujące elementy:

 • określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną,
 • opis przedmiotu narady,
 • imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę,
 • imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego,
 • imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują lub informację o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie,
 • stanowiska uczestników narady,
 • informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej,
 • podpisy uczestników narady.

W przypadku, gdy stanowiska uczestników są jednakowe (pozytywne/negatywne) nie ma przeszkód, aby protokół zawierał również taką informację. Jednak w przypadku, gdy stanowiska te są rozbieżne protokół musi zawierać każde z nich. Należy pamiętać, że protokół stanowi jedynie opinię, nie jest wiążący, stąd brak obowiązku określania ustaleń jako pozytywnych/negatywnych.

Na dokumentacji dostarczonej przez wnioskodawcę przewodniczący narady sporządza adnotację zawierającą informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej oraz informacje o sposobie przeprowadzenia narady, jej terminie i miejscu oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną. Wszystko potwierdza swoim podpisem.

W przypadku, gdy stanowiska uczestników narady koordynacyjnej są jednomyślne i pozytywne należy wnieść przebieg projektowanej trasy sieci uzbrojenia terenu do powiatowej bazy GESUT (w przypadku jej braku na mapie zasadniczej).

Jeden egzemplarz złożonych dokumentów wraz z protokołem z narady przekazywany jest wnioskodawcy.

Jakie są obowiązki wnioskodawcy po otrzymaniu protokołu z narady?

W protokole zasygnalizowane mogą być ewentualne kolizje z już istniejącą infrastrukturą.

W przypadku, gdy stanowiska uczestników narady są rozbieżne, to projektant w uzgodnieniu z inwestorem podejmuje decyzje o usytuowaniu sieci. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń uczestników narady koordynacyjnej wszelkie konsekwencje z ewentualnych kolizji z inną siecią na etapie wykonawczym będą całkowicie obciążały projektanta lub inwestora. Odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości jest więc przeniesiona całkowicie na wykonawcę.

W przypadku, gdy projektant uwzględni uwagi narady koordynacyjnej, nie ma obowiązku ponownego uzgadniania usytuowania projektowanej sieci. Oczywiście może to zrobić, jednak należy pamiętać że złożenie kolejnego wniosku jest wszczęciem nowej sprawy, co wiąże się z ponownym wnoszeniem opłat.

Ustawa nie określa terminu ważności ustaleń narady koordynacyjnej. W związku z tym ustalenia te są ważne do momentu uzyskania pozwolenia na budowę/zgody budowlanej (przy założeniu że nie nastąpiły zmiany w okolicznościach faktycznych i prawnych, istniejących w dniu narady koordynacyjnej).

Źródła:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (U. 1989 nr 30 poz. 163, późń. zm) – rozdział 5.
 • Oficjalna strona internetowa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: link