Nowe ustawy podpisane przez Prezydenta Andrzeja Dudę

Ustawa o rewitalizacji oraz ustawa o związkach metropolitarnych zostały podpisane przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

Prezydent Duda podpisał m.in. ustawę o związkach metropolitarnych i ustawę o rewitalizacji / fot. prezydent.pl

Prezydent Duda podpisał m.in. ustawę o związkach metropolitarnych i ustawę o rewitalizacji / fot. prezydent.pl

Ustawa o związkach metropolitarnych przewiduje możliwość powoływania takich związków, co ma otworzyć nowe możliwości dla gmin i powiatów chcących współpracować ze sobą. W ustawie określono między innymi zasady tworzenia związków, ich zakres działania i organy. Związki metropolitalne mają być zrzeszeniami jednostek samorządu terytorialnego, położonymi w danym obszarze metropolitalnym. Obszar metropolitalny stanowić ma spójna pod względem przestrzennym strefa oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Strefa ta musi być zamieszkała przez co najmniej 500 tysięcy mieszkańców. Związki metropolitalne będą mieć osobowość prawną. Tworzyć będzie je Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Do zadań rządu należeć będzie także ustalenie ich nazw oraz określenie granic. Projekt takiego rozporządzenia wymagać będzie konsultacji z mieszkańcami, radami gmin i powiatów, sejmikiem województwa oraz wojewodą. Utworzenie związku ma być możliwe, jeżeli w jego skład wejdzie więcej niż 5 sąsiadujących ze sobą terytorialnie miast na prawach powiatu z jednego województwa, w tym jedno miasto będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu związku metropolitalnego rząd ma brać pod uwagę m.in. koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa, a także powiązania funkcjonalne oraz zaawansowanie procesów urbanizacyjnych. Uwzględnione mają zostać także więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe. Do zadań związku metropolitalnego należeć ma wykonywanie zadań publicznych w zakresie m.in. kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju obszaru związku, publicznego transportu zbiorowego, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich oraz sprawy promocji. Nadzór nad związkami metropolitalnymi ma sprawować premier oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych regionalna izba obrachunkowa. Organami związku metropolitalnego ma być zgromadzenie oraz zarząd. Zgromadzenie ma być organem stanowiącym i kontrolnym z 4-letnią kadencją. Zarząd ma być organem wykonawczym związku. W jego skład ma wchodzić 3 członków, w tym przewodniczący. Zarząd i jego przewodniczący mają być wybierani przez zgromadzenie. Źródłami dochodu związku metropolitalnego mają być 5-proc. udział w podatku dochodowym, składki gmin wchodzących w skład związku oraz dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ma wejść w życie z początkiem 2016 r. Rozporządzenia o utworzeniu związków metropolitalnych mają być wydawane nie później niż 30 kwietnia, a związki metropolitalne tworzone z 1 lipca.

Ustawa o rewitalizacji wpisuje się w Narodowy Program Rewitalizacji, na który przeznaczonych jest 25 mld zł oraz Krajową Politykę Miejską. Ustawa o rewitalizacji stworzyć ma ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce, których obecnie brakuje. Zachęcać ma też samorządy do przeprowadzania takich procesów. Projektowane zapisy uporządkują dzisiejsze pojmowanie rewitalizacji – uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Rewitalizacja oznaczać ma nie tylko remont, modernizację lub odbudowę, a kompleksowy, wielowymiarowy proces, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze zdegradowanym. Rewitalizacja będzie opcjonalna, ale już jej rozpoczęcie otworzy szeroką gamę narzędzi, dzięki, którym gminy będą mogły skutecznie ją przeprowadzić. W ustawie silnie zwrócono uwagę na udział społeczeństwa w całym procesie. Równocześnie wprowadza liczne zmiany w innych ustawach – szczególnie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


 

Lista ustaw podpisanych przez prezydenta Andrzeja Dudę 26 i 27 października:

 1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
 2. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.
 3. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.
 4. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 5. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.
 6. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.
 7. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.
 8. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 9. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
 10. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.
 11. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw.
 12. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych.
 13. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
 14. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle.
 15. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.
 16. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 17. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 18. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych.
 19. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015 – 2018.
 20. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
 21. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.
 22. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
 23. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
 24. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy
 25. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
 26. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
 27. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
 28. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 29. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych
 30. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
 31. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw