AKTUALNOŚCI

Ustawa uprości proces inwestycyjno-budowlany

Zmiany upraszczające i przyspieszające proces inwestycyjno-budowlany zapowiada Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. W tym tygodniu do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy, zmieniającej m.in. ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przedstawiony projekt zmienia kilka ustaw, w tym m.in. ustawę o drogach publicznych, Prawo Budowlane, Prawo geodezyjne i kartograficzne czy ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zmiany powiązane są z rozwiązaniami zawartymi w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uznało za ważne wprowadzenie części z nich wcześniej. Dlatego też, jak zapewnia MIB, nie mają być to rozwiązania przejściowe, a “pilotaż” Kodeksu.  Ustawa wspierać będzie też inwestycje z zakresu programu Mieszkanie Plus.

Projekt zmieni ustawę o planowaniu

Zgodnie z projektem ustawy gdy założenia projektowanego planu miejscowego nie będą zgodne z zapisami studium, możliwa ma być ich wspólna zmiana.

Doprecyzowany zostanie sposób wykonywania bilansu obszarów przeznaczonych pod zabudowę. Obowiązek jego sporządzenia dotyczyć ma powierzchni całkowitej zabudowy mieszkaniowej. Przypominamy, że po wprowadzeniu zmian w ustawie w roku 2015 jest to obowiązkowy element przy sporządzaniu studium.

Zdefiniowane ma zostać pojęcie “strefy zabudowy śródmiejskiej”. Strefa ta będzie mogła być wyznaczana w studium. Pozwalać ma na korzystniejsze dla inwestujących regulowanie norm dotyczących dostępu do światła słonecznego inwestycji sąsiednich.

Przy tworzeniu tzw. uchwały krajobrazowej nie będzie już obowiązku sporządzania zapisów dotyczących małej architektury oraz zasad oświetlenia obiektów budowlanych. Doprecyzowane mają być przepisy dotyczące tej uchwały.

Obszary zorganizowanego inwestowania

Gmina będzie miała obowiązek wyznaczenia w studium obszaru zurbanizowanego w postaci uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Ma on składać się z obszarów o skupionej zabudowie, obszarów realizowanych inwestycji oraz terenów z wydanymi decyzjami związanymi z przyszłą zabudową a także terenami jej obsługi. Projekt ustawy poprzez skupioną zabudowę uznaje teren wyznaczony przez obrys prowadzony w odległości 50 metrów od zewnętrznych granic budynków lub działek, jeśli na obszarze tym zlokalizowanych jest co najmniej 10 budynków.

W granicach obszaru zurbanizowanego będą mogły być wyznaczone obszary zorganizowanego inwestowania. Dotyczyć mają obszarów o niewykształconej lub wymagającej zmiany strukturze funkcjonalno-przestrzennej wymagającej współpracy wielu inwestorów. Zapisy te mają ułatwić koordynację działań oraz skrócić czas trwania prac inwestycyjnych.

Aktem planistycznym na tych terenach ma być plan regulacyjny. Wiodącą rolę w jego przygotowaniu będzie mógł odgrywać inwestor albo Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN). Plan regulacyjny będzie mógł być uchwalony nawet w przypadku niezgodności z zapisami planu miejscowego lub studium. Aspekty finansowe i wykonawcze inwestowania oraz ewentualne obowiązki inwestorów określać będzie umowa urbanistyczna. Zaś wszystkie rozstrzygnięcia niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych zawarte mają być w zintegrowanym pozwoleniu na budowę.

WZ-ki na razie zostają, ale nie będą bezterminowe

Zmiany dotyczące decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę obejmą sposób ustalania stron postępowania i ich danych oraz ograniczą możliwość zmian ostatecznych decyzji. Korekty obecnych przepisów dotyczą m.in. warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które w projekcie są doprecyzowane. Zasada dobrego sąsiedztwa dotyczyć ma wyłącznie działek sąsiednich, zaś dominująca funkcja ma zgadzać się lub uzupełniać funkcję na działkach sąsiednich. Przepisy stawiają również wymagania, które muszą spełniać takie działki (pod względem długości wspólnej granicy czy powierzchni). Doprecyzowano również warunki, jakie spełniać musi działka budowlana w zakresie geometrii, dostępu do drogi publicznej i uzbrojenia terenu.

Wprowadzone będą również dodatkowe warunki, w tym zakaz wydawania decyzji poza obszarami zurbanizowanymi. Popularna “WZ-ka” ma być ważna przez dwa lata. Zawieszenie wydania decyzji o warunkach zabudowy wydłużone ma być dwukrotnie: z 9 do 18 miesięcy,

Co ciekawe – zgodnie z przedstawionymi wcześniej wersjami Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu miały być znoszone. Tu mamy do czynienia z zachowaniem tej formy, która zgodnie z założeniami ustawy z 2003 roku miała pełnić tymczasową funkcję uzupełniającą do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Decyzje są dziś podstawowym instrumentem gospodarowania przestrzenią Polski i stosuje się je aż do 70% powierzchni kraju.

Inne zmiany

Ministerstwo planuje także zmiany w zakresie geodezji i kartografii, co ma pozwolić na uproszczenie wykonywania prac geodezyjnych związanych z procesem budowlanym. Wykonany zostanie ponadto pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia sporządzania w planowaniu przestrzennym zbiorów danych przestrzennych.

Projekt ustawy wprowadzającej te zmiany będzie konsultowany do 6 października 2017 r. Szczegóły na stronach rządowych.

“Kodeks” wciąż czeka

Pomimo rozpoczęcia procesu konsultacji projektu, wciąż trwa próba całościowej reformy systemu planowania od czasów ustawy z 2003 r., czyli wprowadzenia Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Choć według pierwszych zapowiedzi miał latem tego roku znajdować się już w pracach sejmowych, wciąż czekamy na wprowadzenie projektu do prac legislacyjnych w ramach Rady Ministrów. Zmniejsza się więc szansa, że pierwsze regulacje wejdą w życie na początku przyszłego roku.