Spór między UODO oraz Geoportalem o publikowanie danych o Księgach Wieczystych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował, że nakazał głównemu geodecie kraju zaprzestanie publikowania numerów ksiąg wieczystych w serwisie Geoportal. Waldemar Izbeski zapowiada zaskarżenie postanowienia.

Zdaniem UODO, numery Ksiąg Wieczystych nie powinny pojawiać się w Geoportalu. Dysponując tym numerem, można bowiem mieć dostęp do zawartych w niej danych takich jak imię i nazwisko czy numer PESEL właścicieli. Stąd podstawą wydania postanowienia z 6 kwietnia jest uprawdopodobnienie naruszenia przepisów o ochronie danych oraz zagrożenie spowodowania poważnych i trudnych do usunięcia skutków. Urząd nakazał głównemu geodecie kraju zaprzestanie publikowania numerów ksiąg wieczystych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe to nie tylko informacje, które w sposób bezpośredni identyfikują osobę fizyczną, ale i takie, które pozwalają na jej pośrednią identyfikację. Zatem do danych osobowych należy zaliczyć także numer księgi wieczystej, ponieważ dzięki niemu można uzyskać wiele informacji o właścicielu konkretnej nieruchomości

– czytamy w komunikacie 

W ocenie Głównego Geodety Kraju postanowienie jest błędne.

Numery KW, podobnie jak numery rejestracyjne samochodów, nie są danymi o osobach, ale oznaczeniami rzeczy. Nie są więc danymi osobowymi, a w konsekwencji prezes UODO nie jest uprawniony do działania w tym zakresie. Co więcej, numery ksiąg wieczystych są publicznie dostępne w ewidencji gruntów i budynków i udostępniane bardzo szeroko

– czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie GUGiK.

Główny Geodeta Kraju wskazał, że nie zbiera numerów KW samodzielnie, ani tym bardziej nie publikuje ich. Numery przechowywane są w starostwach powiatowych w Ewidencji Gruntów i Budynków, które odpowiadają za przekazanie ich na cele prowadzenia Geoportalu. Dodatkowo numery ksiąg wieczystych nadal pozostaną widoczne w usługach sieciowych wielu powiatów.

Konflikt UODO z Głównym Geodetą Kraju

Prezes UODO wszczął poza postępowaniem w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, również drugie: w przedmiocie nałożenia na Głównego Geodetę Kraju administracyjnej kary pieniężnej  za brak współpracy w ramach wykonywania przez niego uprawnień kontrolnych. Na początku marca Urząd poinformował pismem o kontroli, wskazując zakres oraz termin jej przeprowadzenia. Główny Geodeta Kraju odmówił zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych. Oprócz wszczęcia postępowania administracyjnego, Prezes UODO złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Spór między Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz Głównym Geodetą Kraju w tej sprawie trwa już od wielu miesięcy.