Specustawa: WSA w Kielcach odrzucił odmowę lokalizacji inwestycji

Rada Miasta Kielce odmówiła lokalizacji inwestycji na podstawie specustawy zwanej “Lex Deweloper”. Po odwołaniu inwestora, Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodził się jednak z odrzuceniem uchwały przez radnych.

Lex Deweloper Kielce

Inwestycja przy ulicy Sandomierskiej w Kielcach miała powstać na podstawie specustawy znanej jako “Lex Deweloper” | fot. materiały z wniosku inwestora

We wrześniu ubiegłego roku Rada Miasta Kielce odmówiła ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z podziemnymi garażami w rejonie ulicy Dobrzyńskiej i ulicy Sandomierskiej w Kielcach. Konsultacje nad wnioskiem odbyły się w lipcu ub. roku. Inwestycja miała być zgodna ze studium oraz kieleckimi lokalnymi standardami urbanistycznymi, przyjętymi w kwietniu 2019 roku.

Kielce specuchwala

Sąd: odmowa bez powodu jest nieważna

Spółka zaskarżyła te uchwałę, powołując się na art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących:

Rada gminy podejmuje uchwałę o ustaleniu lokalizacji, o której mowa w ust. 1, lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji w terminie 60 dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku, o którym mowa w ust. 1. Rada gminy, podejmując uchwałę, bierze pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Według inwestora zaskarżona uchwała zawiera jedynie lakoniczne i niewystarczające uzasadnienie odmowy ustalenia lokalizacji konkretnej inwestycji mieszkaniowej. Nie wynika więc z niej dostatecznie jakimi motywami kierowała się rada podejmując uchwałę odmowną wobec wniosku dotyczącego planowanej inwestycji mieszkaniowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach potwierdził rację radnych, w których uznaniu pozostawione jest podjęcie uchwały – niezależnie czy jest ona pozytywna dla inwestora czy też odmawia ona ustalenia lokalizacji. Gmina może również brać pod uwagę inne przesłanki niż zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i zgodność ze studium.

Zdaniem Sądu Rada Gminy ma jednak obowiązek przed podjęciem uchwały wziąć pod uwagę i uzasadnić spełnienie dwóch ustawowych przesłanek. Dopiero po uwzględnieniu stanu zaspokojenia potrzeb oraz możliwości rozwoju gminy może podjąć uchwałę ustalającą lokalizację inwestycji mieszkaniowej lub odmawiającą ustalenia lokalizacji takiej inwestycji.

Choć kieleckie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powstało jeszcze na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym i nie zawiera danych dotyczący prognoz demograficznych wymaganych obecnie, to zdaniem Sądu samorząd nie był zwolniony z obowiązku uwzględnienia kwestii wymienionych w cytowanym wyżej art. 7 ust. 4 specustawy.

Dodatkowo, sąd uznał też, że uchwała jest zbyt lakoniczna. Nie wskazuje ona bowiem nawet podmiotu, któremu odmawia ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, ani też nie precyzuje dokładnie – poprzez wskazanie numerów działek – jakiego terenu dotyczy.


Rejon ulicy Dobrzyńskiej i Sandomierskiej w Kielcach. To tu miały powstać cztery budynki wielorodzinne

Kielce zapłacą i ponownie sprawdzą wniosek

WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Kielce będą musiały ponownie przeanalizować wniosek dla inwestycji przy ulicy Dobrzyńskiej i ulicy Sandomierskiej. Dodatkowo miasto zapłaci blisko 800 złotych kosztów postępowania sądowego.

Źródło: II SA/Ke 804/19 (WSA Kielce)

Od czasu wyroku sądu Rada Miasta w Kielcach podjęła dwie uchwały. Obie akceptujące założenia zgłaszanych wniosków inwestycji i opisane numerami działek.

Radni mogą odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji

Dodajmy, że jesienią Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, iż Rada Miasta mogła odrzucić wniosek firmy Interbud Apartments dotyczący budowy bloków w ramach specustawy. Był to pierwszy taki wyrok sądu. Inwestor przy ulicy Relaksowej chciał zbudować dwa bloki z łącznie blisko 100 lokalami mieszkalnymi. Miały one powstać na terenie przeznaczonym w planie miejscowym pod tereny zielone. Podczas majowej sesji radni odmówili realizacji tej inwestycji. Sprawę zbadał Wojewódzki Sąd Administracyjny, który uznał prawo radnych do odmówienia realizacji inwestycji w ramach specustawy mieszkaniowej

Specustawa jeszcze osiem lat

Specustawa mieszkaniowa, przyjęta za poprzedniej kadencji Rządu, obowiązywać będzie do roku 2028. Wprowadziła pozaplanistyczną ścieżkę realizacji inwestycji – mogę one być niezgodne z zapisami planów miejscowych. Obecnie powinny być one zgodnie ze studium, lecz w ostatnich dniach wątpliwości i kontrowersje wzbudził list Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który chce całkowicie oderwać inwestycje realizowane w ramach specustawy od systemu planistycznego.

W założeniach ustawa ułatwić miała inwestorom możliwość budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10.