Słupsk: Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów rzeki Słupi

W piątek ogłoszony został otwarty, jednoetapowy, studialny konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania bulwarów rzeki Słupi w Słupsku.

fot. Maria Golinski / Wikimedia Commons lic. cc-by-2.5

fot. Maria Golinski / Wikimedia Commons lic. cc-by-2.5

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwarów Rzeki Słupi w Słupsku. Zadaniem Uczestników konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie idei przekształcenia nabrzeży rzeki Słupi wraz z terenami funkcjonalnie powiązanymi na odcinku od zieleńców przy ulicy Zamiejskiej na północy, do Mostu Czołgowego na południu, wraz z pokazaniem koncepcji obiektów kubaturowych, z uwzględnieniem logicznego powiązania planowanego zagospodarowania z przyległymi terenami, wyznaczając modelowy standard zagospodarowania miejskich odcinków rzeki.

Uczestnikami konkursu mogą być:

  • osoby fizyczne posiadające odpowiednie wykształcenie wyższe architektoniczne
  • osoby prawne, w imieniu których przy wykonywaniu pracy konkursowej działają osoby legitymujące się wyżej wymienionym wykształceniem
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w imieniu których przy wykonywaniu pracy konkursowej działają osoby legitymujące się wyżej wymienionym wykształceniem
  • podmioty te występujące wspólnie (wówczas przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w konkursie),

Daty:

08.05.2015 r. – Ogłoszenie konkursu

do 22.05.2015 r. – Nadsyłanie pytań (odpowiedzi będą udzielane na bieżąco)

do 06.07.2015 r. godz. 14:00 – Termin składania prac konkursowych

17.07.2015 r. – Ogłoszenie wyników konkursu

Kryteria oceny prac konkursowych:

  • jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości bulwarów i sąsiadującej z nimi tkanki miejskiej;
  • jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zabudowy;
  • elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości);
  • potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania;

Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

Rodzaj i wysokość nagród:

I nagroda: 60 000 zł – nagroda współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,

II nagroda: 6 000 zł – nagroda sfinansowana przez niezależnych fundatorów

Wyróżnienia (3): w postaci publikacji portfolio Uczestnika konkursu w czasopiśmie Arch.

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Słupsku. Więcej informacji o konkursie oraz regulamin dostępne są na stronie www.architektsarp.pl/bulwary.