Sesje w czasach pandemii

Prace samorządów zostały mocno ograniczone w skutek obecnej sytuacji epidemicznej. Wiele uchwał, w tym planów miejscowych lub studiów, czeka na głosowanie.

Sala Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku | Wikimedia Commons | Jar.ciurus | CC-BY-SA-3.0-PL

Zmiana tzw. specustawy koronawirusowej z 31 marca 2020 r. wprowadziła możliwość organizacji zdalnych obrad, sesji, posiedzeń m.in. jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych kolegiów odwoławczych. Porozumiewanie może odbywać się za pomocą środków elektronicznych lub korespondencyjnie. Regulacje te zawarto w artykule 15zzx specustawy:

Art. 15zzx.
  1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
  2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.
  3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie.

pełna treść specustawy (tekst jednolity)

Już w drugim tygodniu marca samorządy zaczęły odwoływać posiedzenia komisji oraz sesje. Marcowa sesja rady miasta nie odbyła się m.in. w Toruniu, Tarnowie czy Otwocku.

Część miast i gmin organizuje sesje rady stosując specjalne środki ostrożności. Posiedzenia zwoływane są w większych pomieszczeniach, takich które umożliwią zachowanie dystansu pomiędzy radnymi i urzędnikami. Sale są odkażane, obecne osoby mają mierzoną temperaturę i wyposażani są w środki ochrony osobistej.

Również w podobnych, nadzwyczajnych warunkach, w najbliższą środę przeprowadzona zostanie XXIV sesja Rady Miejskiej w Łodzi. Ma to być ostatnie posiedzenie przeprowadzane w tradycyjny sposób. Podczas przerwy w obradach testowane będzie działanie systemu zdalnego.

Gmina Siechnice uważana jest za pierwszą gminę, która zorganizowała posiedzenie zdalne. Odbyło się ono już 19 marca. Jeszcze przed ustawowym dopuszczeniem taką formę wybrał m.in. Rzeszów. Radni zdalnie przegłosowali pozytywne zaopiniowanie kolejnego powiększenia granic administracyjnych miasta, przyjęto również cztery zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zdalne przeprowadzenie głosowań przed 31 marca obarczone były ryzykiem stwierdzenia nieważności tak podjętych uchwał. Prawnicy spierali się czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem. Wydział nadzoru małopolskiego urzędu wojewódzkiego wydał opinię, że nie będzie kwestionował podjęcia uchwał w sposób zdalny. Podobne komunikaty wydał Wojewoda Dolnośląski i Zachodniopomorski. Odmienne stanowisko przedstawili Wojewodowie z Gorzowa Wielkopolskiego i Lublina.

Po dopuszczeniu zdalnych posiedzeń na mocy specustawy prawnicy i Rzecznik Praw Obywatelskich zwracają uwagę na konieczność uszczegółowienia przepisów m.in. odnośnie wymogów technicznych, czy bezpieczeństwa głosowań.