Senat poparł poprawkę do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

W 2013 roku z inicjatywy PSL uchwalono ustawę dopuszczającą odrolnienie półhektarowych działek I-III klasy bonitacyjnej bez zgody ministra rolnictwa. Została ona wówczas zawetowana przez prezydenta ze względu na ochronę gruntów najbardziej wartościowych rolniczo. Prezydent zobowiązał się również do przygotowywania własnego projektu ustawy. Nad nową wersją pracowały także PSL oraz PiS.

Po blisko 2 latach, 24 lipca, dwie senackie komisje: rolnictwa oraz samorządu terytorialnego spotkały się w celu podjęcia dalszych decyzji dot. ustawy. Głosowano nad możliwością przeznaczenia gruntów I-III klasy na terenie zabudowanym na cele nierolne, bez zgody ministra rolnictwa. Wśród 79 głosujących głos za oddało 49 senatorów, 29 było przeciwnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Jednocześnie oddalony został wniosek o odrzucenie ww. ustawy.

Istotną zmianą jest wprowadzona poprawka zmieniająca kryteria odrolnienia ziemi.

Zgodnie z „nową ustawą” działkę można wykorzystać na cele nierolne bez zgody ministra rolnictwa, gdy:

  • co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy (zgrupowanie co najmniej 5 budynków), a położone muszą być one w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z gospodarce nieruchomościami;
  • położenie przedmiotowych gruntów znajduje się w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej;
  • powierzchnia nie będzie przekraczać 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowi jedną całość, czy kilka odrębnych części.

Ustawa teraz wróci do Sejmu, który rozpatrzy poprawkę Senatu. Nowe przepisy obowiązywać będą po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.