Rzeszów po ponad dwóch dekadach przedstawia nowe Studium

Od 27 maja do 30 czerwca trwają konsultacje projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rzeszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. To pierwsza generalna zmiana dokumentu, po ponad dwóch dekadach.

Wycinek z projektu rzeszowskiego Studium | UM Rzeszów

Dotychczasowe Studium obowiązywało od roku 2000, choć było już wielokrotnie zmieniane. W międzyczasie zmieniły się zarówno uwarunkowania prawne, granice miasta jak i struktura urbanistyczna Rzeszowa. Jedna ze zmian granic miała miejsce już po przystąpieniu do sporządzenia dokumentu, tj. 1 stycznia 2021 roku, gdy przyłączono do Rzeszowa część gminy Głogów Małopolski.

Warto też dodać, że Rzeszów ma jeden z najniższych wskaźników pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego spośród miast wojewódzkich – ok. 16% (GUS, 2020)

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium odbędzie się w dniach od 27 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Józefa Jałowego 23a, sala konferencyjna na parterze budynku, w godzinach pracy Biura, tj. od 7.30 do 15.30. Równocześnie wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium trwać będzie w siedzibie Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów w godzinach od 7.30 do 18.00, na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się 30.05.2022 o 17.00, stacjonarnie w siedzibie Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość (online), na platformie ZOOM – po wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail: [email protected]. Zgłaszać można się do 30.05.2022 r. do godziny 15:30.

Uwagi do Studium składać bezie można do 21 lipca 2022 roku. W formie papierowej kierować należy do Prezydenta Miasta Rzeszowa, na adres: Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa ul. ks. Józefa Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów, a w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa na platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga. Złożenie uwagi w formie pisemnej możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.