AKTUALNOŚCI

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o rewitalizacji obszarów zdegradowanych

24 marca rząd przyjął założenia do projektu ustawy o rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Ma ona zawierać narzędzia i rozwiązania, które umożliwią systemowe podejście do zabytkowych centrów miast i wsi, terenów poprzemysłowych, pokolejowych czy powojskowych. Celem jest tchnięcie nowego życia w kluczowe rejony w aspekcie społecznym, ekonomicznym i przestrzennym.

Według założeń do tej ustawy rewitalizacja stanie się celem publicznym oraz fakultatywnym zadaniem własnym gminy. Władze lokalne uzyskają możliwość przyjęcia w formie uchwały gminnego programu rewitalizacji oraz wyznaczenia specjalnych stref rewitalizacji. Dla usprawnienia planowanych w ich obrębie działań, gmina będzie mogła mieć prawo do m.in.:

  • pierwokupu nieruchomości,
  • przeznaczania dotacji na remonty prywatnych budynków,
  • zablokowania możliwości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę,
  • wywłaszczania budynków o nieuregulowanym stanie prawnym,
  • podwyższenie stawki podatku od nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę.

Ponadto, w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego, gmina będzie mogła zamiennie uchwalić miejscowy plan rewitalizacji, który również będzie posiadał status aktu prawa miejscowego. Jednakże, różnicą będzie jego operacyjny i nieciągły charakter. Oznacza to, że jego postanowienia będą mogły dotyczyć jedynie wskazanych nieruchomości na danym obszarze.

Według premier Kopacz, aby możliwe było uchwalenie ustawy o rewitalizacji w tej kadencji sejmu i senatu, projekt powinien trafić do posłów w połowie roku.

W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na rewitalizację obszarów zdegradowanych przeznaczonych ma być 25 mld zł.