AKTUALNOŚCI

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy prawo budowlane

5 sierpnia na posiedzeniu rządu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji prawa budowlanego. Uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej to najważniejsze założenia zmian w ustawie.

źródło: http://www.administrator24.info/artykul/id3986,ustawa-prawo-budowlaneJak podaje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nowe prawo ma ułatwić proces budowlany, który w obowiązujących przepisach jest długi i odwlekający się. Liczba wymaganych procedur do rozpoczęcia budowy ma się zmniejszyć i jednocześnie skróci się okres oczekiwania na możliwość rozpoczęcia budowy.

Pozwolenie na budowę

Jedne z najbardziej rewolucyjnych zmian dotyczą zniesienia wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę i przebudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Wystarczy tylko zgłoszenie budowy o takowym obiekcie wraz z projektem budowlanym. O jakie oddziaływanie chodzi? Przede wszystkim o ograniczanie zabudowy działki sąsiada i negatywny wpływ na środowisko. Oprócz skrócenia czasu oczekiwania na pozwolenie ograniczona zostanie również biurokracja. Wrośnie również znaczenie sąsiedztwa z interesem sąsiada.

Projekt będzie musiał być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania. Ponadto zniesiony zostanie obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Nie będzie też konieczności dołączania oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (przy drogach niższej klasy).

Pozwolenie na użytkowanie

Ograniczono liczbę obiektów, które będą wymagać pozwolenia na użytkowanie oraz rozszerza listę obiektów, gdzie wystarczy zawiadomienie o użytkowaniu m.in. warsztaty rzemieślnicze, myjnie samochodowe, obiekty magazynowe i stawy rybne.

Inwestor będzie mógł rozpocząć wszystkie roboty budowlane, na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie ma innych stron postępowania. Właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej będą zobowiązane do sprawdzenia pod względem formalnym złożonych wniosków o pozwolenie na budowę (w wyznaczonym terminie) oraz skrócenie czasu oczekiwania na tzw. milczącą zgodę na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) – z 21 do 14 dni – w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.

Zanim zmiany wejdą w życie przed projektem jeszcze długa droga przez Sejm, Senat oraz Prezydenta RP, ale już warto się zapoznać z nowymi przepisami, które uproszczą proces budowlany.

Źródło: www.mir.gov.pl