Rozdroża Wolności 2015 – konkurs na formę przestrzenną i instalację artystyczną

Rozpoczęto kolejną edycję konkursu na formę przestrzenną i instalację artystyczną inspirowaną hasłem „Rozdroża Wolności”. Konkurs skierowany jest do rzeźbiarzy i architektów oraz studentów tych kierunków.

CEL KONKURSU

Realizacja jednej formy przestrzennej oraz trzech instalacji artystycznych, inspirowanych szeroko rozumianą ideą wolności, o wysokich walorach artystycznych, które będą umieszczone w przestrzeni publicznej Gdańska.

HARMONOGRAM

 • 2015.01.13 ogłoszenie konkursu
 • 2015.04.19 ostateczny termin składania prac konkursowych
 • 2015.04.25 spotkanie Rady Artystycznej
 • 2015.04.27 ogłoszenie wyników konkursu
 • 2015.05.08 ogłoszenie listy projektów rekomendowanych do realizacji
 • 2015.05.09-05.31 wizyta studyjna autora zwycięskiej formy przestrzennej
 • 2015.06.01-08.25 wykonanie formy przestrzennej
 • 2015.09.01-09.12 wizyta autorów instalacji w celu montażu
 • 2015.08.26-09.07 montaż formy przestrzennej i instalacji w ustalonych lokalizacjach
 • 2015.09.12-13 wernisaż/publiczna prezentacja form przestrzennych i wydarzenia
 • 2015.09.14-12.31 wystawa
 • 2015.09.16-09.30 plebiscyt publiczności na najciekawszą formę przestrzenną (internet)
 • 2014.10.01 ogłoszenie wyników plebiscytu (Nagroda Publiczności)

NAGRODY RADY ARTYSTYCZNEJ

1. W skład Rady Artystycznej (jury konkursu) wejdą profesorowie polskich Akademii Sztuk Pięknych, przedstawiciele Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej, Centrum Rzeźby Polskiej, profesjonalni rzeźbiarze o uznanym dorobku artystycznym oraz przedstawiciele organizatora konkursu.

2. Konkurs obejmuje 2 etapy.

ETAP 1. OCENA WARTOŚCI ARTYSTYCZNEJ PROJEKTÓW

Rada Artystyczna przyzna:

A. 3 nagrody dla najlepszych projektów trwałych form przestrzennych [1 miejsce: brutto

5000 zł, 2 i 3 miejsce: po 2000 zł brutto oraz statuetki i dyplomy]

B. 3 nagrody dla najlepszych projektów nietrwałych instalacji artystycznych [1 miejsce:

brutto 3000 zł, statuetka i dyplom, 2 i 3 miejsce: statuetki i dyplomy)

ETAP 2. REKOMENDACJA DO REALIZACJI

Rada Artystyczna zarekomenduje projekty do realizacji zgodnie z następującymi kryteriami [1] wartość artystyczna, [2] zgodność z budżetem projektu, [3] techniczne i czasowe możliwości realizacji:

A. 1 projekt trwałej formy przestrzennej, która zostanie zrealizowana w Gdańsku w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana

B. 3 projekty instalacji artystycznych, które zostaną zrealizowane w przestrzeni publicznej Gdańska.

3. Ostateczną decyzję o realizacji projektów podejmie organizator.

4. Rada Artystyczna może podjąć decyzję o innym przyznaniu i podziale nagród.

5. Postanowienia Rady Artystycznej są ostateczne.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27.04.2015 (lista projektów nagrodzonych) oraz 08.05.2015 (lista projektów przeznaczonych do realizacji) na stronach internetowych

www.rozdrozawolnosci.pl oraz www.wspolnotagdanska.pl.

7. Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

1. Wszystkie zrealizowane trwałe formy przestrzenne i nietrwałe instalacje wezmą udział w internetowym plebiscycie publiczności.

2. Autor trwałej formy przestrzennej lub nietrwałej instalacji, którego praca zwycięży w plebiscycie publiczności, otrzyma Nagrodę Publiczności w wysokości brutto 2000 zł.

Karta uczestnictwa.

Regulamin konkursu.


Rozdroza Wolnosci ang

AIM OF THE COMPETITION

Realisation of one spatial form and three artistic installations, inspired by the widely understood idea of freedom, of high artistic value, which shall be located in public space of Gdańsk.

TIMELINE

 • 2015.01.13 competition announcement
 • 2015.04.19 deadline for projects’ submission
 • 2015.04.25 Artistic Board meeting
 • 2015.04.27 result announcement
 • 2015.05.08 announcement of the list of projects with recommendation to realisation
 • 2015.05.09-05.31 study visit of the author of the winning spatial form
 • 2015.06.01-08.25 creation of the spatial form
 • 2015.09.01-09.12 visit of the authors of the winning installations focused at mounting
 • 2015.08.26-09.07 mounting the form and installations in the designated localisations
 • 2015.09.12-13 opening / public presentation of the spatial forms and accompanying events
 • 2015.09.14-12.31 exhibition
 • 2015.09.16-09.30 public contest for the most interesting spatial form (Internet)
 • 2014.10.01 announcement of the results of the contest (Audience Award)

THE ARISTIC BOARD AWARDS

1. The Artistic Board (jury of the competition) shall consist of professors of Polish Academies of Fine Arts, representatives of Public Space Research Institute, Centre of Polish Sculpture, professional and widely recognised sculptors and representatives of the organiser.

2. The competition consists of two stages.

STAGE 1. ARTISTIC VALUE OF THE PROJECTS

The Artistic Board will award:

A. Three awards for the best durable spatial forms [1st place: brut 5000 PLN, 2nd and 3rd place: brut2000 PLN each, a statuette and diploma];

B. Three awards for the best nondurable artistic installations [1st place: brut 3000 PLN, a statuette and diploma, 2nd and 3rd place: a statuette and diploma]

STAGE 2. RECOMMENDATION FOR REALISATION

The Artistic Board will recommend project for realisation according to the following criteria: [1] artistic value, [2] conformity with the budget, [3] technical and time possibilities for realisation:

A. one project of durable spatial form which shall be mounted in Ronald Reagan Seaside Park in Gdańsk;

B. three projects of artistic installations which shall be mounted in public spaces of Gdańsk.

3. The final decision about the realisation shall be with the organiser.

4. The Artistic Board may decide on different assignment and division of the awards.

5. The decisions of the Artistic Board are final.

6. The results will be announced on April 27, 2015 (list of awarded projects) and May 8, 2015 (projects recommended for realisation) on websites www.rozdrozawolnosci.pl and www.wspolnotagdanska.pl.

7. The winners will be additionally notified by phone and email.

AUDIENCE AWARD

1. All realised durable spatial forms and nondurable installations will take part in internet-based public contest.

2. The author of the most popular durable spatial form or nondurable installation, shall receive the Audience Award, this is brut 2000 PLN.

Participant’s card.

General rules.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.