AKTUALNOŚCI

Rewitalizacja, a prawo pierwokupu

Przedstawiamy w jakich sytuacjach przyjęta jesienią ustawa o rewitalizacji zezwala gminie na prawo pierwokupu nieruchomości.

Gminy otrzymały narzędzie w postaci pierwokupu nieruchomości znajdującej się w obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Takie prawa zagwarantowała ustawa o rewitalizacji, przyjęta przez Sejm w dniu 9 października i podpisana jeszcze tego samego miesiąca przez Prezydenta. Ustawa weszła w życie 18 listopada 2015 roku. Rada gminy poprzez uchwałę wyznacza obszary: zdegradowany i rewitalizacji. Dokonało tego wiele polskich miast m.in. Gdańsk, Łódź, Gdynia, Słupsk, Bytom, Tarnów czy Zielona Góra. Uchwała taka jest aktem prawa miejscowego.

Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji, gmina ma możliwość ustanowienia w niej prawa pierwokupu na obszarze rewitalizacji lecz jedynie w okresie dwóch pierwszych lat od wejścia w życie uchwały.

Druga sytuacja, podczas której gmina otrzymuje prawo pierwokupu występuje jeśli na wniosek gminy utworzona zostanie Specjalna Strefa Rewitalizacji, utworzona na obszarze rewitalizacji. W takiej sytuacji gmina otrzymuje prawo pierwokupu z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Strefa tworzona jest w celu „sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych” na okres maksymalnie 10 lat.

Prawo pierwokupu wykonuje wójt, burmistrz lub prezydent w trybie przewidzianym w ustawie o gospodarce nieruchomościami w rozdziale 3

Poniżej: artykuł 110.

 1. Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:
  1) niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;
  2) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę;
  3) nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  4) nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości;
  4a) nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, jeżeli przewiduje to uchwała, o której mowa wart.8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
  4b) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

  5) (uchylony).

 

Ustawa w artykule 2 określa definicję rewitalizacji jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.