Relacja z Konferencji Naukowej „Zaplanuj swoją przestrzeń”

Przedstawiamy relację z Konferencji Naukowej „Zaplanuj swoją przestrzeń, która odbyła się w zeszłym miesiącu w Warszawie:


Konferencja Naukowa p.t. „Zaplanuj swoją przestrzeń” była zwieńczeniem projektu „Zaplanuj swoją przestrzeń. Przestrzeń – Środowisko – Forma”, realizowanego przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pod nazwą „Uniwersytet Młodych Wynalazców”. Konferencja odbyła się w dniu 25 września 2015 r. w Warszawie, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów, przy ul. Klimczaka 2. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, JM Rektor Politechniki Warszawskiej i Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

1

Zdj. 1. Inauguracja konferencji. Od prawej: Dyrektor Liceum Ewelina Jankowska, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii prof. dr hab. Alina Maciejewska, Burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski
Źródło: fot. A. Kardaś (25.09.2015 r.)

W konferencji wzięli udział: Członkowie Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Pracownicy Katedry Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym realizujących Projekt, Przedstawiciele Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Radni Dzielnicy Wilanów, Pracownicy Urzędu Dzielnicy Wilanów, Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie (klas I-III, o profilu gospodarka przestrzenna) XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.

2

Zdj. 2. Uczestnicy konferencji
Źródło: fot. A. Kardaś (25.09.2015 r.)

Obrady przebiegały według przyjętego programu w czterech sesjach problemowych, obejmujących zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym. Kolejność sesji przyjęto według zasady „od ogółu do szczegółu” – od tematyki ogólnie dotyczącej przestrzeni do szczegółowych projektów zagospodarowania wybranego terenu, zlokalizowanego na przedpolu Pałacu Wilanowskiego.

3

Zdj. 3. Obrady prowadzone w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wilanów
Źródło: fot. A. Kardaś (25.09.2015 r.)

W sesji I, zatytułowanej „Przestrzeń”, wystąpienia dotyczyły następujących kwestii:

 • degradacji i rewitalizacji przestrzeni – referat prof. dr hab. Aliny Maciejewskiej – Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW),
 • wymogów oszczędnego gospodarowania przestrzenią – referat prof. dr hab. inż. arch. Jana Macieja Chmielewskiego,
 • roli geodezji w kreowaniu przestrzeni – referat dr hab. inż. Janusza Walo, prof. PW – Prodziekan ds. Nauczania Wydziału Geodezji i Kartografii PW,
 • sposobów rejestrowania zjawisk zachodzących w przestrzeni za pomocą Systemów Informacji Geograficznej – referat dr inż. Joanny Jaroszewicz, mgr inż. Andrzeja Borkowskiego i mgr inż. Agnieszki Turek).

Sesję zakończyła prezentacja studentów z Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej: Martyny Włodarczyk i Heleny Tobiasz, na temat treści programowych, osiągnięć naukowych Koła i walorów nauczania na kierunku Gospodarka Przestrzenna Politechniki Warszawskiej

W sesji II, zatytułowanej „Miasto/Dzielnica”, dyskutowano następujące zagadnienia:

 • dysonanse przestrzenne w strukturze fizjonomicznej Warszawy – referat dr inż. arch. Anny Majewskiej,
 • rolę uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych w planowaniu przestrzennym na przykładzie Wilanowa – referat dr hab. inż. Adrianny Kupidury,
 • problemy zanieczyszczeń i ochrony środowiska w dzielnicy Wilanów – referat dr Józefa Dobiji, stud. Zuzanny Koch, stud. Aleksandry Kozdrój, stud. Moniki Piotrkowskiej.

Sesja III, zatytułowana „Miejsce”, poświęcona była prezentacji koncepcji urbanistycznych, wykonanych przez uczniów XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Kostki, a dotyczących zagospodarowania rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego. Koncepcje zostały sporządzone w trakcie warsztatów urbanistycznych, które odbyły się 24-24 czerwca 2015 r. w Warszawie. Tematem warsztatów urbanistycznych był teren strategiczny dla dzielnicy, położony przy ul. Przyczółkowej, na przedpolach pałacu w Wilanowie, miasteczka Wilanów” i Ratusza Dzielnicy Wilanów. Celem było opracowanie przez uczniów (wykorzystując wiedzę zdobytą w ciągu półrocznych zajęć prowadzonych przez pracowników Katedry) koncepcji zagospodarowania przestrzennego „swojej” przestrzeni tak, aby nadać jej nową funkcję oraz uzyskać ład i harmonię przestrzenną. W wyniku warsztatów, cztery zespoły uczniów wykonały makiety prezentujące pomysły zagospodarowania tego terenu. Sesję rozpoczął referat wprowadzający w tematykę warsztatów (autorstwa dr inż. arch. Małgorzaty Denis, mgr inż. Wiolety Krupowicz i dr inż. arch. Anny Majewskiej), następnie uczniowie zaprezentowali autorskie projekty:

 1. projekt nr 1 autorstwa: Justyny Jaworskiej, Jerzego Kruszewskiego, Kariny Leszczyńskiej i Jakuba Miciałkiewicza; wykonany pod kierunkiem dr inż. arch. Małgorzaty Denis i mgr inż. Wiolety Krupowicz;
 2. projekt nr 2 autorstwa Moniki Cygan, Natalii Krawczyńskiej, Dominiki Szymańskiej Jakuba Zaprzałka; wykonany pod kierunkiem dr inż. arch. Wojciecha Bartoszczuka i dr inż. Anny Bielskiej;
 3. projekt nr 3 autorstwa: Patryka Kakozwa, Kamila Olędzkiego, Jana Pajkowskiego i Kacpra Rzeczkowskiego; wykonany pod kierunkiem mgr inż. Andrzeja Borkowskiego i mgr inż. Agnieszki Kardaś;
 4. projekt nr 4 autorstwa: Pawła Kowalczyka, Łukasza Łysakowskiego i Pawła Skrodzkiego; wykonany pod kierunkiem dr Józefa Dobiji i mgr inż. Macieja Delnickiego.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wyboru najlepszego z powyższych projektów. W wyniku głosowania przeprowadzonego wśród uczestników konferencji, jako najbardziej interesujący, uznano projekt zespołu nr 4. Projekt ten zakładał budowę wielofunkcyjnego obiektu kulturowo – usługowego, z dużą ilość zieleni, miejscem do spotkań i rekreacji wszystkich grup społecznych – mieszkańców dzielnicy, turystów i pracowników – „zielonego centrum dzielnicy”.

Zdj. 4, 5. Prezentacja zwycięskiego projektu
Źródło: fot. W. Krupowicz (25.09.2015 r.)

Sesja IV – podsumowująca – rozpoczęła się od referatu dotyczącego sytuacji planistycznej i kierunków zagospodarowania centrum Wilanowa (referat dr inż. arch. Wojciecha Bartoszczuka). Następnie mgr inż. arch. Robert Kuźmiczuk, Główny Projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu przedpola Pałacu Wilanowskiego, zaprezentował przyjęte rozwiązania w projekcie planu, opracowanym w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju.

6

Zdj. 6. Podsumowanie konferencji. Wystąpienie prof. dr hab. Aliny Maciejewskiej – Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Źródło: fot. W. Krupowicz (25.09.2015 r.).

7

Zdj. 7. Podsumowanie konferencji. Wystąpienie Ludwika Rakowskiego – Burmistrza Dzielnicy Wilanów.
Źródło: fot. W. Krupowicz (25.09.2015 r.).

Mamy nadzieję, że wiedza z zakresu urbanistyki, architektury, geodezji i kartografii, przyswojona przez uczniów w ramach projektu „Zaplanuj swoją Przestrzeń. Przestrzeń – Środowisko – Forma” zaowocuje rozbudzeniem zainteresowań w tych kierunkach i spotkamy uczestników projektu w salach wykładowych Politechniki. Zebrane doświadczenia i wyniki badań z realizacji projektu zostaną przedstawione w monografii. Pozycja ta może stać się „pomocą naukową” dla nauczycieli pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych i pomoże wzmocnić świadomość przestrzenną i wrażliwość na to, co nas otacza. Zapraszamy również na stronę internetową Katedry Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym do obejrzenia fotorelacji z konferencji www.kgpinsp.gik.pw.edu.pl

prof. dr hab. Alina Maciejewska
dr inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
mgr inż. Wioleta Krupowicz