Rejestr Urbanistyczno-Budowlany ułatwi dostęp do danych?

Jedną ze zmian związaną z przygotowywanym projektem Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego jest uruchomienie powszechnie dostępnego rejestru urbanistyczno-budowlanego.

Rejestr Urbanistyczno-Budowlany ma być systemem umożliwiającym dostęp do danych i informacji dotyczących nieruchomości, kształtowania i realizacji polityki przestrzennej oraz procesu inwestycyjno-budowlanego. Wszelkie dane i informacje, z wyjątkiem danych osobowych, mają być jawne dla wszystkich obywateli.

Rejestr ułatwić ma dostęp do rozproszonych w wielu źródłach informacji poprzez ich zebranie w jedno miejsce. Dane te są dziś często niekompletne, nieaktualne oraz znajdują są w wielu miejscach. Brak dostępu do nich z jednego miejsca utrudnia ich wykorzystanie oraz prowadzenie polityki przestrzennej, w tym wykonywanie analiz przestrzennych czy gospodarkę przestrzenią i nieruchomościami zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym. Dane w rejestrze mają być dostarczane w dużym stopniu przez jednostki samorządowe.

Według jesiennego projektu “Kodeksu”, w rejestrze znajdować mają się wszystkie akty planowania przestrzennego oraz dane dotyczące ich przygotowań, uchwaleń, zmian oraz uchyleń. Znaleźć mają się tam również informacje dotyczące zgód inwestycyjnych oraz dokumentów związanych z możliwością ich uzyskania takich jak: decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenia konserwatorskie, decyzje o wyłączeniu terenu inwestycji z produkcji rolnej albo leśnej, zgody zarządów dróg czy pozwolenia związane z ustawą Prawo Wodne. Dodatkowo rejestr obejmować ma wszelkie informacje dotyczące zezwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych, decyzji dokonujących lokalizacji inwestycji celu publicznego czy rozporządzeń ustanawiających obszary zastrzeżone.

Podczas seminarium “Organizacja i struktura IIP w samorządach terytorialnych”, zorganizowanego w połowie kwietnia wiceminister Tomasz Żuchowski podkreślił, że zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest obowiązkiem państwa. Dlatego też w przygotowywanym kodeksie urbanistyczno-budowlanym znaleźć ma się obowiązek prowadzenia Rejestru Urbanistyczno-Budowlanego.

W kodeksie urbanistyczno-budowlanym wprowadzamy obowiązek prowadzenia baz danych planistycznych. Proponujemy przyjęcie krajowego modelu danych oraz branżowego profilu metadanych, które zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym do KUB. Chcemy także wdrożyć Rejestr Urbanistyczno-Budowlany

– mówi Tomasz Żuchowski

Prace nad rejestrem rozpoczną się po uchwaleniu ustawy “Kodeks Urbanistyczno-Budowlany”, która trafić ma do prac sejmowych jeszcze w tym roku. Szczegóły prowadzenia rejestru, w tym zakres informacji, formę oraz sposób udostępniania danych, określić miałoby rozporządzenie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiednio przygotowany rejestr będzie przydatnym narzędziem
Brak wspólnego źródła danych jest ważnym problemem w informacji o polityce przestrzennej. W ramach portalu Urbnews.pl od kilku lat pod adresem Urbnews.pl/Procedura prowadzimy zestawienie, w którym prezentujemy aktualne terminy konsultacji projektów planów w największych miastach Polski. Dlatego też wiemy jak zróżnicowanie umieszczone są materiały na stronach poszczególnych miast.