Raport NIK krytykuje nadmorskie samorządy. Brak planowania oraz kontroli

Ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący planowania przestrzennego w pasie nadbrzeżnym. NIK krytykuje prowadzenie polityki przestrzennej nadmorskich samorządów.

Osłonino w gminie Puck | lic. CC-BY-SA-3.0

Osłonino w gminie Puck | lic. CC-BY-SA-3.0

Raport NIK dotyczący nadzoru nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym nadmorskich miejscowości turystycznych przygotowała delegatura w Szczecinie. Kontrolerzy badali 18 jednostek: cztery starostwa powiatowe, dziewięć urzędów gmin, cztery inspektoraty nadzoru budowlanego oraz gminny ośrodek sportu i rekreacji.

Jak wykazała kontrola NIK, planowanie zagospodarowania pasa nadbrzeżnego realizowano w ograniczonym zakresie. Prawie 80% terenów przylegających do brzegu morskiego nie było objęte planami zagospodarowania, a budowy mogły odbywać się na podstawie indywidualnych decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy. Jedynie w dwóch z dziewięciu kontrolowanych gmin obowiązywały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące tereny pasa nadbrzeżnego. Gminy tłumaczyły brak planów miejscowych dla terenów w pasie nadbrzeżnym ich nieatrakcyjnością pod względem inwestycyjnym oraz brakującymi środkami finansowymi. Dodatkowo, w 35% decyzjach o warunkach zabudowy i ponad 60% pozwoleń na budowę stwierdzono brak porozumień i uzgodnień z Urzędem Morskim. NIK stwierdziła, że inwestycje w pasie nadbrzeżnym mogą powstawać w sposób przypadkowy, nieprzewidywalny i prowadzić do chaosu przestrzennego. Zdaniem Izby najskuteczniejszą gwarancją odpowiedniego kształtowania ładu przestrzennego jest objęcie obszaru pasa nadbrzeżnego miejscowymi planami zagospodarowania.

Kontrola wykazała liczne przypadki samowoli budowlanych, przez co gminy i powiaty nadmorskie często nawet nie wiedziały o nieruchomościach postawionych w pasie nadbrzeżnym. Większość skontrolowanych przez NIK gmin nie wiedziało o nieruchomościach gruntowych zlokalizowanych na tych terenach. Brak obowiązku sporządzania wykazu nieruchomości zlokalizowanych w pasach technicznym i ochronnym skutkował faktem, że wykazy nieruchomości ustalano dopiero na potrzeby kontroli Izby. Niechlubnym liderem były Karwieńskie Błota w gminie Krokowa w województwie pomorskim z około 500 nielegalnymi obiektami. Za brak szczegółowych kontroli inwestycji dla pasa nadbrzeżnego oraz opieszałość skrytykowane zostały Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.

Negatywne oceny po kontroli otrzymały urzędy gmin w Rewalu, Pucku oraz Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu. We wszystkich badanych jednostkach stwierdzono nieprawidłowości.

Wypowiedź rzecznika prasowego NIK Dominiki Tarczyńskiej – materiał emisyjny audio MP3:

Raport NIK dostępny jest do pobrania na stronie Izby.