Sąd: Radni mogą odmówić inwestycji na bazie specustawy

Specustawa mieszkaniowa weszła w życie 22 sierpnia 2018 roku. Po roku jej funkcjonowania, samorządowcy w całej Polsce zdecydowali się łącznie na około 30 uchwał potwierdzających możliwość realizacji inwestycji.

Uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej rok po przyjęciu specustawy mieszkaniowej. W niektórych miastach (jak Chorzów, Grójec czy Nowy Dwór Mazowiecki) podjęto już kilka uchwał.

Ustawa ta, wprowadzająca pozaplanistyczny tryb realizacji inwestycji, wywołała skrajne emocje. To między innymi dlatego, że inwestycje mogą być niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – zmieniać funkcję, jak i rozmiar planowanej zabudowy. Dodatkowo, w przypadku terenów poprzemysłowych, powojskowych czy pokolejowych, inwestycja może być niezgodna ze Studium gminy. Od roku inwestor może więc wybrać, czy do realizacji swojej inwestycji zastosuje przepisy specustawy mieszkaniowej, czy też będzie podążał trybem przewidzianym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie ze specustawą “inwestycja mieszkaniowa” to przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstanie budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi oraz drogami wewnętrznymi.

Zgodnie z wpisami w dzienniku ustaw, na jej podstawie realizowanych jest ponad 30 inwestycji na terenie jedenastu województw, z czego najwięcej powstaje w woj. mazowieckim. Realizacji inwestycji mieszkaniowym w tym trybie nie pomaga nie tylko negatywna opinia o ustawie i obawa o pogorszenie ładu przestrzennego, ale i problemy z uzyskiwaniem zaświadczeń o dostępie do placówek edukacji. Szkoły podstawowe i przedszkola powinny być budowane w odległości 3 km, a w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców – 1,5 km (lub inaczej – jeśli określono to w lokalnych standardach urbanistycznych). Jeśli inwestor nie spełni tych warunków, może posiłkować się umową z gminą na 5-letni dowóz dzieci do szkół.

Samorządy nie wydawały zaświadczeń, ponieważ władze nie mogły zagwarantować na piśmie, że dzieci z konkretnej inwestycji będą miały zagwarantowane miejsca po realizacji inwestycji. Obawy samorządów potwierdził WSA w Bydgoszczy:

Zaświadczenie jako akt wiedzy (a nie woli organu) nie może odnosić się do zdarzeń przyszłych, nie ma bowiem charakteru prawotwórczego

Radni mogą odmówić inwestycji

Uchwały o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

Uchwały o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. W przypadku Biskupca, choć uchwała została przyjęta przez radnych, to została odrzucona przez wojewodę.

W kilkunastu przypadkach radni odmówili realizacji inwestycji mieszkaniowej. Tak dzieje się m.in. w największych miastach: Warszawie, Krakowie, Kielcach czy Lublinie. Zgodnie z opublikowanymi w Dzienniku Ustaw uchwałami, łącznie odmówiono realizacji 13 inwestycji w 11 gminach.

Do jednej z takich odmów na terenie miasta Lublina, odwołał się inwestor.

Inwestor chciał przy ulicy Relaksowej zbudować dwa bloki z łącznie 90 lokalami mieszkalnymi. Miały one powstać na terenie przeznaczonym w planie miejscowym na zieleń. Podczas majowej sesji radni odmówili realizacji tej inwestycji. W związku z faktem, że Specustawa narzuca sądom określone terminy rozstrzygnięcia sporu: dwa miesiące w pierwszej instancji, dwa miesiące w drugiej.

Sprawę zbadał Wojewódzki Sąd Administracyjny, który w ubiegły piątek uznał prawo radnych do odmówienia realizacji inwestycji w ramach specustawy mieszkaniowej

Rada miasta może odmówić zgody na realizację inwestycji mieszkaniowej, nawet jeśli spełnia ona wszystkie wymagane parametry, a wniosek jest poprawny formalnie

– wyjaśniała sędzia

Ustawa pozwala odmówić radzie zgody na realizację inwestycji w trybie specustawy nawet jeśli projekt spełni wszystkie wymagane ustawą parametry a wniosek jest poprawny formalnie

‘- wyjaśniała sędzia

Wyrok nie jest prawomocny. Inwestorowi przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pozaplanistyczne narzędzie do 2028 roku

Specustawa mieszkaniowa obowiązywać będzie do roku 2028. Wprowadziła pozaplanistyczną ścieżkę realizacji inwestycji – mogą one być niezgodne z zapisami planów miejscowych. W założeniach ustawa ułatwić miała inwestorom możliwość budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10.