AKTUALNOŚCI

Przyjęto Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego został przyjęty 7 lipca jednogłośnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Do zadań samorządu województwa należy kształtowanie i prowadzenie regionalnej polityki przestrzennej, której podstawowym instrumentem jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Dokument ten jest jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych województwa. Zawiera wskazania dla działań, których realizacja jest wypełnieniem zadań określonych przez strategię rozwoju regionu. Jest także ważnym narzędziem dla koordynacji polityki przestrzennej w regionie.

mazowieckie

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przenosi zapisy Strategii  Rozwoju Województwa Mazowieckiego” na pole działań przestrzennych. W ramach procedury sporządzania planu przygotowane zostało także „Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”. Główne założenia dokumentu:

  • rozmieszczenie w przestrzeni inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w oparciu o cele i zasady zagospodarowania przestrzennego województwa,
  • ukierunkowanie działań dotyczących rozwoju gospodarczego, kultury i ochrony środowiska, poprzez uwzględnianie uwarunkowań, szans i zagrożeń wynikających ze zróżnicowanych cech przestrzeni województwa,
  • oddziaływanie na zachowania przestrzenne podmiotów gospodarujących w przestrzeni, by były one zgodne z ogólnymi celami rozwoju województwa.

W oparciu o ustalenia planu będą uzgadniane projekty dokumentów planistycznych na poziomie gmin. Na jego podstawie będą też wyznaczane m.in. inwestycje do kontraktu terytorialnego, czy oceny wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Linki:

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Załączniki graficzne (jpg): Kierunki, Transport, Środowisko Przyrodnicze, Dziedzictwo Kulturowe

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu.

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego mazovia.org