Jak przygotowane na powódź są polskie miasta? Część 1: Hydroportal KZGW

W obliczu powodzi pojawia się coraz więcej pytań na temat przygotowania polskich miast do wezbrań przepływających przez nie rzek. Jak przygotowane są nasze miasta? Zacznijmy nasz cykl od nowego Hydroportalu oraz nowych map zagrożenia i ryzyka powodziowego, przygotowanych przez KZGW.

Postanowienia Dyrektywy Powodziowej wdraża Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Są to opublikowana w 2011 wstępna ocena ryzyka powodziowego oraz opublikowane w 2013 roku mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego.

Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) zostały sporządzone na podstawie ustawy Prawo Wodne oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

Mapy dostępne są na Hydroportalu (zrzut ekranu poniżej) KZGW w skali 1:10000. Jednak ich publikacja tam nie oznacza formalnie przekazania map jednostkom administracji samorządowej. Te następują po przygotowaniu poszczególnych partii danych w wersji numerycznej. Do czasu przekazania ich samorządom, podstawą dla dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej przy uzgadnianiu dokumentów w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniu decyzji zwalniających z zakazów są obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczone w studiach ochrony przeciwpowodziowej.

Na obszarach, dla których istnieje studium ochrony przeciwpowodziowej sporządzone przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej studium to, zachowuje ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. Przy sporządzaniu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, uwzględnia się obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią określone w tych studiach i uznaje się je za obszary szczególnego zagrożenia.

2014.05 Powodz Krakow

Zakres map zagrożenia przeciwpowodziowego

W ramach projektu ISOK zostały opracowane mapy zagrożenia powodziowego przedstawiające  obszary zagrożone powodzią o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia:

  1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2 %, (raz na 500 lat);
  2. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1 %, (raz na 100 lat),
  3. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10 %, (raz na 10 lat);

Dla obszarów zagrożonych powodzią o prawdopodobieństwie 1% i 10%, obowiązują zakazy zabudowy.

Obszary zagrożenia powodziowego, przedstawione na mapach, uzyskuje się w wyniku matematycznego modelowania hydraulicznego. W procesie modelowania wykorzystano bardzo dokładne dane przestrzenne, pozyskane metodą lotniczego skaningu laserowego tj.: Numeryczny Model Terenu, którego dokładność wysokościowa sięga 10 – 15 cm oraz Numeryczny Model Powierzchni Terenu. W związku z wykorzystaniem dokładniejszych danych do modelowania, obszary zagrożenia powodziowego mogą różnić się od wskazanych w obowiązujących wcześniej studiach ochrony przeciwpowodziowej.

Mapy ryzyka powodziowego

Mapy ryzyka powodziowego będą uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego. Określać mają wartości potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiać obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi. Wersje kartograficzne tych map są przygotowane w dwóch zestawach:

  1. negatywne konsekwencje dla ludności oraz wartości potencjalnych strat powodziowych;
  2. negatywne konsekwencje dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej.

Na mapach ryzyka naniesione zostaną między innymi budynki mieszkalne oraz obiekty o znaczeniu społecznym, obszary i obiekty zabytkowe, obszary chronione, szacunkowa liczba ludności zamieszkująca obszar zagrożony czy wartości potencjalnych strat.

Adres Hydroportalu KZGW: http://mapy.isok.gov.pl