AKTUALNOŚCI

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w przygotowaniu

Rozpoczęto prace nad wykonaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wymóg ich uchwalenia wynika z przepisów unijnych.

Zatoka Pucka; fot. Krzysztof/Wikimedia Commons; lic. CC-BY-SA-3.0

Zatoka Pucka; fot. Krzysztof/Wikimedia Commons; lic. CC-BY-SA-3.0

Wykonawca planu wyłoniony został w przetargu, który w marcu ogłosił Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 wykona Instytut Morski w Gdańsku przy współpracy z gdyńskim Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym. Prognozę oddziaływania na środowisko przygotuje samodzielnie Instytut Morski. Łączna kwota obu przetargów wynosi około 5 milionów złotych brutto. Oferty wybrano 14 lipca, a umowy w obu przypadkach podpisane zostały 22 lipca tego roku.

Projekt planu obejmie wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą przyległą, morze terytorialne, morskie wody wewnętrzne przylegające do morza terytorialnego położone pomiędzy linią podstawową morza terytorialnego i linią brzegu morskiego oraz morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej z wyłączeniem wód portów określonych w art. 4 pkt 4 ustawy o obszarach morskich.

Morskie

Na bazie Studium polskich obszarów morskich

Plany wykonane zostaną na podstawie opracowanego w ubiegłym roku „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi”. Dokument ten nie ma mocy wiążącej dla organów planistycznych, jednak przy tworzeniu planów przydatne będę zebrane w nim informacje. Wśród nich znajdziemy tam uwarunkowania przestrzenne, prawne, gospodarcze, społeczne, przyrodnicze oraz fizyczno-geograficzne polskich obszarów morskich, a także istniejące oraz potencjalne sposoby wykorzystania polskich obszarów morskich oraz analizy dotyczące terenów lądowych w ich sąsiedztwie.

Polska spełni wymogi UE

Powstanie wszystkich wspomnianych dokumentów wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r., która ustanowiła ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Państwa członkowskie muszą do końca roku dokonać wprowadzenia wymogów dyrektywy do ustawodawstwa krajowego oraz wyznaczyć właściwy organ odpowiedzialny za wdrożenie planowania przestrzennego obszarów morskich.

Krajowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich we wszystkich krajach UE opracowane mają być do roku 2021. Okres realizacji polskich planów potrwać ma do końca roku 2018.


Uwagi i wnioski do projektu planu można składać w terminie do 3 października 2016 r. w formie pisemnej na adres:

Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,

lub:

za pośrednictwem platformy ePUAP

Uwagi i wnioski powinny zawierać:

Oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres), treść wniosku lub uwagi, opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa lub wykaz współrzędnych obszaru), uzasadnienie wniosku lub uwagi, opis przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3 ustawy o obszarach morskich (w przypadku przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko)