Projekt kodeksu urbanistyczno-budowalnego jeszcze w 2016 roku

Przygotowanie kodeksu urbanistyczno-budowalnego ma ułatwić samorządom proces przygotowywania i uchwalania planów miejscowych. Może okazać się to przydatne w kontekście zmian wprowadzonych w życie ustawą z zeszłego tygodnia.

Zgodnie z uchwalonymi podczas ostatniego posiedzenia Sejmu przepisami nabywcą gruntów rolnych będzie mógł zostać jedynie rolnik indywidualny oraz wyjątkowo osoby mu bliskie, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa czy kościoły i związki wyznaniowe. Państwowa ziemia rolna będzie pozostawać w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych i tylko za zgodą jej prezesa będzie mógł ją kupić inny podmiot. Sprzedaż nieruchomości będzie wstrzymana przez 5 lat od wejścia w życie ustawy, które nastąpić ma na przełomie kwietnia i maja. Zabudowa będzie mogła następować dopiero 10 lat po zakupie ziemi, a przez cały ten okres wymagane będzie prowadzenie gospodarstwa rolnego. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel mówi o korzyściach ustawy, w tym ochronie ziemi “przed spekulacyjnym obrotem oraz nabywaniem przez spółki z obcym kapitałem”.

Optymistycznego zdania rządu nie podzieliły kluby Kukiz’15 i Nowoczesna, które w trakcie sejmowych prac nad ustawą zgłosiły poprawki mające zezwolić na swobodny obrót gruntami rolnymi w granicach administracyjnych miast. Te nie zyskały jednak aprobaty partii rządzącej, a więc większości posłów. W poniedziałkowym wydaniu dziennika “Rzeczpospolita” czytamy o obawach wzrostu cen oraz spadku liczby inwestycji wskutek ograniczenia handlu ziemią. Swoje obawy przedstawiają zarówno firmy deweloperskie jak i eksperci.

Zakaz sprzedaży ziemi rolnej nie będzie obowiązywał dla obszarów z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Tu jednak pojawiają się głosy krytyki ze strony samorządów, które twierdzą że procedura uchwalania planów jest czasochłonna, a odszkodowania i zobowiązania z nią związane pochłaniają dużo środków finansowych. “Mamy strasznie trudną procedurę uchwalania planów” – potwierdził to wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński w poniedziałkowym programie “Rozmowa Kontrolowana” w Radiu Gdańsk. Jednocześnie zapowiedział, że problem ten rozwiązać ma zmiana prawa budowlanego. Uproszczona oraz tańsza ma zostać procedura uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, a obie ustawy mają być zachętą do uchwalania planów przez samorządy.

Wiceminister skrytykował długie (6 lat) prace nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym i zapowiada uchwalenie go jeszcze w tym roku. Powtórzył więc zapowiedzi ministra Andrzeja Adamczyka, wypowiedziane podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury priorytety MIB w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa:

Do końca roku chcemy przygotować projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
Andrzej Adamczyk

Opracowanie projektu kodeksu ma być najważniejszym działaniem MIB w najbliższym czasie. Projekt ma “odzwierciedlać kompleksowe i zintegrowane podejście do procesu inwestycyjnego”, a w szczególności “eliminować kluczowe bariery i dysfunkcje systemowe”. Po zamierzanym opublikowaniu projektu, które nastąpić ma jeszcze w tym roku, wprowadzona ma zostać nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany będą dotyczyły w szczególności wykluczenia rozbieżności interpretacyjnych, usprawnienia procesu projektowania i uproszczenia procedur inwestycyjnych.

Podobne deklaracje o dużych oczekiwaniach na jak najszybsze opracowanie projektu kodeksu urbanistyczno-budowalnego padały też podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.  Spotkanie strony rządowej, pracodawców i pracobiorców poświęcone zamierzeniom i planom ministerstwa odbyło się po raz pierwszy po zmianie rządu, stworzeniu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz wyznaczeniu nowych przedstawicieli strony rządowej. W porządku obrad znalazła się dyskusja o planach ministerstwa przedstawionych przez ministra A. Adamczyka i wiceministra Tomasza Żuchowskiego. W nich znajdziemy między innymi: zamierzenia dotyczące projektu kodeksu urbanistyczno-budowalnego czy programu mieszkaniowego.

Jak zapowiada ministerstwo, znacząco uproszczone zostać mają również wnioski o pozwolenie na budowę. Projekt jest przygotowywany do przekazania do konsultacji i uzgodnień – planowane wejście w życie jeszcze w tym roku.


Zakaz sprzedaży nieruchomości lub ich części, które wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie będzie obowiązywał m.in.: nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż rolne ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nieruchomości w granicach specjalnych stref ekonomicznych, domy, lokale mieszkalne, budynki gospodarcze, garaże, ogródki przydomowe oraz nieruchomości rolne o powierzchni do 2 ha.


Pełne nagranie programu “Rozmowa Kontrolowana” w Radiu Gdańsk: