Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo Wodne

Podpis Prezydenta RP Andrzeja Dudy oznacza między innymi, że samorządy nie będą musiały dostosowywać planów zagospodarowania przestrzennego do map zagrożenia powodziowego. Nowelizacja ustawy Prawo Wodne wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 roku.

Prezydent RP Andrzej Duda fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP UWAGA!!! Zdjęcia pochodzące z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP mogą być wykorzystywane jedynie w celu ilustrowania materiałów dotyczących działań Prezydenta RP. Jakakolwiek ingerencja w integralność zdjęcia w tym kadrowanie czy obróbka graficzna jest niedozwolona. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć pochodzących z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP w celach komercyjnych lub w materiałach o charakterze politycznym jest zabronione. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej, PrezydentaRP, Jego Rodziny i Kancelarii Prezydenta. Publikujący zdjęcia zobowiązuje się do podpisania ich autora oraz źródła ich pochodzenia.

Prezydent RP Andrzej Duda | fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP (prezydent.pl)

Projekt wpłynął 7 grudnia 2015 r. do laski marszałkowskiej, wniesiony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nowelizacja ustawy Prawo wodne została jeszcze przed świętami uchwalona przez Sejm i zaakceptowana przez Senat. Nowelizacja wprowadziła szereg zmian, między innymi jedynie fakultatywne użycie danych przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią przy tworzeniu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzjach o warunkach zabudowy. Przepisy przejściowe nakazują stosowanie przepisów w nowym brzmieniu, a więc nieobowiązkowego stosowania się do map dla przygotowywanych projektów studiów, planów i oczekujących na wydanie decyzji.

Zapisy proponowane przez rząd poprzedniej kadencji wzbudzały wiele kontrowersji wśród samorządów. Przedstawiciele PiS i zwolennicy przyjęcia noweli twierdzą, że przez ostatnie kilka lat wydano kilkaset milionów złotych na sporządzenie map, które przygotowane są w niewłaściwy sposób, szkodzą samorządom i blokują rozwój kraju. Jej uchwaleniu sprzeciwia się opozycja, według której zniesienie obowiązku uwzględniania map zagrożenia powodziowego pozwoli na zabudowę mieszkaniową na terenach zalewowych. Wątpliwości podnoszą też organizacje w tym m.in. Polska Izba Ubezpieczeń, która twierdzi że nowelizacja osłabi pozycję samorządów w ewentualnych sporach prawnych z inwestorami.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zarówno w Studium, planach miejscowych jak i planach zagospodarowania województwa należy określić obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

Projekt ustawy przyjęty przez sejm i podpisany przez Prezydenta RP